Obsah

Infraštruktúra a vybavenosť

11.07.2018

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 18.7.

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 18.7.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

10.07.2018

Najbližší zber plastov bude 17.7.

Najbližší zber plastov bude 17.7.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

12.04.2018

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

V auguste 2017 sme v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po dlhom schvaľovacom procese sme boli úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok vo výške 152.582,60 EUR (celkové výdavky projektu 160.613,26 EUR). V rámci projektu bude upravená vydláždená plocha dvora a opravená hospodárska budova – strecha a priľahlé miestnosti na budove bývalého Miestneho hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti v zlom technickom stave. Zakúpime nové vozidlo valník do 3,5 t, štiepkovač a 12 ks zberných 1100 l nádob, taktiež bude vybudované ďalšie kontajnerové stojisko.

Detail

19.03.2018

Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Pohorelej 19.3.2018

Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Pohorelej 19.3.2018

Dňa 19. marca boli odobraté vzorky z verejného vodovodu v Pohorelej na vykonanie pravidelnej skúšky na kvalitu pitnej vody.

Detail