Obsah

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Správy

ZBIERKA ŠATSTVA

sa v Pohorelej uskutoční v dňoch pondelok 28. máj, streda 30. máj a piatok 1. jún v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch bývalej materskej škôlky.
celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Najbližší zber plastov bude 22.5.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok. celý text

ostatné | 19. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 23.5.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu. celý text

ostatné | 19. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

Firma Brantner Gemer v obci Pohorelá uskutoční zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov v dňoch 24. a 25. MÁJA 2018 (štvrtok a piatok) v čase od 9:00 do 16:00 hod.
Kuchynský olej sa bude vykupovať len v 1,5- alebo 2-litrových PET fľašiach. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

VÝKUP PAPIERA

Firma Brantner Gemer v obci Pohorelá uskutoční zber papiera v dňoch 18. - 19. MÁJA 2018 (štvrtok a piatok ) v čase od 09:00 hod. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

V auguste 2017 sme v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po dlhom schvaľovacom procese sme boli úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok vo výške 152.582,60 EUR (celkové výdavky projektu 160.613,26 EUR). V rámci projektu bude upravená vydláždená plocha dvora a opravená hospodárska budova – strecha a priľahlé miestnosti na budove bývalého Miestneho hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti v zlom technickom stave. Zakúpime nové vozidlo valník do 3,5 t, štiepkovač a 12 ks zberných 1100 l nádob, taktiež bude vybudované ďalšie kontajnerové stojisko. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Upozornenie pre občanov - pripojenie na kanalizačnú sieť

UPOZORNENIE PRE OBČANOV celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Musí vznikať toľko odpadu?

Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu. To je veľmi veľa. Video „Musí vznikať toľko odpadu?“ vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby ste už vopred rozmýšľali nad tým, ako ho tvoriť čo najmenej. Pomôžte nám šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia medzi svojimi občanmi. Na stránke www.triedime.sk je k dispozícii edukatívne video, ktoré približuje problematiku triedenia odpadu všetkým vekovým kategóriám. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Popis systému nakladania s odpadom

- Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Pohorelá zverejnený v zmysle §81 ods.7 písm. h) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Správca Webu