Pohorelá

Povinnosť čistenia komínov 27.02.2011 21:18
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne vzhľadom na nepriaznivý vývoj požiarno-bezpečnostnej situácie v posledných mesiacoch upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania vyhlášky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Kde sa okrem iného hovorí aj o povinnosti čistiť komíny a dymovody v nasledujúcich časových intervaloch:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
  • 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
  • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou


Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
  • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá


SPRÁVCA A VLASTNÍK OBSAHU: Obec Pohorelá, Obecný úrad v Pohorelej, Nová 392, 976 69 Pohorelá, 048/6196102, obec[zav]pohorela.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ WEBSTRÁNKY: RPnet, Rázusova 55, 977 01 Brezno, info[zav]rpnet.sk