Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Pohorelá

Obecné zastupiteľstvo Pohorelá, uznesením číslo 5/2017 zo dňa 24. 02. 2017 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Pohorelá a určilo podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelá
v zmysle § 18a, ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1.) Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Pohorelá na deň 5. mája 2017.

2.) Určuje
podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Pohorelá nasledovne:
a) predpoklady na výkon funkcie:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
b) zoznam požadovaných dokladov a listín:
- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia
- štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby
c) termín a spôsob doručenia prihlášok:
- prihláška musí byť doručená do podateľne Obecného úradu Pohorelá najneskôr 21. apríla 2017 do 14.30 hod. Na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať.
- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou alebo osobne na adresu: Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá
- obálka musí byť označená ,,Voľba hlavného kontrolóra" NEOTVÁRAŤ
d) pracovný pomer
- je stanovený na 14 hod. týždenne, t.j. 0,373 úväzok
- deň nástupu do práce je 11. jún 2017

3.) Zriaďuje
Komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených dokladov a príloh a pre vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu hlavného kontrolóra v tomto zložení: Ing. Róbert Tlučák, Bc. Maroš Siman, Peter Frajt.


Ing. Jana Tkáčiková v.r.
starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke Obce Pohorelá dňa: 27. 02. 2017.

 

Dokumenty:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pohorelá pdf 193.81 KB

Vyvesené: 27. 2. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť