Obsah

Späť

Rok 2015

Rozpočet Obce Pohorelá na rok 2015 je zostavený ako prebytkový.

Príjmová časť: 1.105.574 €
Výdavková časť: 1.043.449 €


v tom:

bežné príjmy obce: 980.014 €
bežné príjmy ZŠsMŠ: 18.030 €
bežné výdavky obce: 436.608 €
bežné výdavky ZŠsMŠ: 498.337 €

prebytok bežného rozpočtu: 63.099 €


kapitálové príjmy obce: - €
kapitálové výdavky obce: 101.904 €

schodok kapitálového rozpočtu: 101.904 €

príjmové finančné operácie
-nevyčerp.prostriedky z min.rokov 71.781 €
-prostriedky z Rezervného fondu 35.781 €


výdavkové finančné operácie
-splátky istiny úverov: 6.600 €

 

Dokumenty:

Programový rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy pdf 310.17 KB

Programový rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky pdf 343.69 KB

Rozpočet príjmov na roky 2015-2017 pdf 455.83 KB

Rozpočet výdavkov na roky 2015-2017 pdf 681.61 KB

Monitorovacia správa k 30.6.2015 - Finančné plnenie pdf 83.33 KB

Monitorovacia správa k 30.6.2015 - Programové plnenie pdf 241.43 KB

Hodnotiaca správa čerpanie programov 2015 pdf 326.36 KB

Zložky rozpočtu 2015 pdf 252.17 KB

Záverečný účet 2015 príloha pdf 296.22 KB

Záverečný účet 2015 pdf 433.39 KB

Vyvesené: 30. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť