Obsah

Späť

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet Obce Pohorelá na rok 2016 je zostavený ako prebytkový.

Príjmová časť: 1.117.815 €
Výdavková časť: 1.090.545 €


v tom:

bežné príjmy obce: 1.100.985 €
bežné príjmy ZŠsMŠ: 16.830 €
bežné výdavky obce: 449.003 €
bežné výdavky ZŠsMŠ: 528.182 €

prebytok bežného rozpočtu: 140.630 €

 

kapitálové príjmy obce: - €
kapitálové výdavky obce: 106.760 €

schodok kapitálového rozpočtu: 106.760 €


výdavkové finančné operácie
-splátky istiny úverov: 6.600 €

 

Dokumenty:

Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmová časť pdf 460.85 KB

Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková časť pdf 696.20 KB

Rekapitulácia rozpočtu na roky 2016-2018 pdf 164.13 KB

Vyvesené: 16. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť