Obsah

Späť

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-202317.09.2015 16:47

Dňa 11.9.2015 bolo Obci Pohorelá elektronickou poštou doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“ (ďalej len „oznámenie“)

Obec Pohorelá podľa §6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje verejnosti, že oznámenie je zverejnené na webovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie aj v podateľni Obecného úradu v Pohorelej v čase stránkových hodín.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: slava.parnicanova@minv.sk,  najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


Informácia o oznámení bola zverejnená na internetovej stránke obce 16.9.2015.

Vyvesené: 17. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť