Obsah

Späť

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pohorelá 2015 – 2024 (aktualizovaná verzia pôvodného PHSR)

Bol aktualizovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).


Dokumenty:
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE pdf 838.24 KB

Vyvesené: 17. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť