Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“

V súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamujeme verejnosti predloženie strategického dokumentu územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“,
ktoré je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-dopravy-vo-verejnom-zaujme-pre-presovsky-samospravny-kraj

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovnej dobe na Obecnom úrade v Pohorelej v termíne do

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“ do 15 dní odo dňa zverejnenia na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade v Prešove, v čase od 8,00 do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu. (termín dohodnúť vopred telefonicky – 051/4881220, emailom alena.sekerakova@po.vs.sk.)

 

Odkazy:
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj

Vyvesené: 22. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť