Obsah

Späť

Rozsah Hodnotenia strategickeho dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zaslal Obci Pohorelá Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Banskobystrického kraja“.

Rozsah hodnotenia určil príslušný orgán podľa § 8 zákona po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutými orgánmi.

Podľa § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejniť určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky.

Verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 8 zákona na adresu:
Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
(e-mail: slava.parnicanova@minv.sk),
ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Vyvesené: 3. 8. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť