Obsah

Späť

Územný plán obce Pohorelá - správa o hodnotení strategického dokumentu

Územný plán obce Pohorelá - správa o hodnotení strategického dokumentu

Navrhovateľ, Obec Pohorelá, so sídlom Nová ulica 392, 976 69 Pohorelá (IČO 00313696), predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

V súlade s § 12 ods. 1 zákona žiadame dotknuté orgány, aby svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Pohorelá“ doručili najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu : Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno.

Do Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Pohorelá“ je možné nahliadnuť na web stránke MŽP SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pohorela, na OU Brezno, odbore starostlivosti o životné prostredie, alebo na OcÚ Pohorelá.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční na Obecnom úrade v Pohorelej dňa 25. 4. 2017 o 14.00.

Vyvesené: 19. 4. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť