Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Pohorelá ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia §16 zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), súlade s ustanovením §21 stavebného zákona

oznamuje
prerokúvanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie
"Územný plán obce Pohorelá".Koncept územného plánu je vystavený na Obecnom úrade v Pohorelej na verejné nahliadnutie po dobu 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená

od 25.8.2015 do 25.9.2015.Do konceptu územného plánu možno tiež nahliadnuť na internetovej stránke obce www.pohorela.sk alebo internetovej stránke zhotoviteľa www.erstar.sk


Verejné prerokovanie konceptu územného plánu sa uskutoční
dňa 10. septembra 2015 o 16:00 hod.
v budove obecného úradu v Pohorelej.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky ku konceptu územného plánu písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad v Pohorelej do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, to znamená do

 

25. septembra 2015.

 

Dokumenty:

Koncept UPN - textová časť pdf 2.30 MB

Koncept UPN - 1 širšie vzťahy pdf 693.41 KB

Koncept UPN - 2.1. komplexný návrh var. A pdf 1.18 MB

Koncept UPN - 2.2. dopravné a technické vybavenie pdf 590.03 KB

Koncept UPN - 2.3. ochrana prírody a tvorba krajiny pdf 637.33 KB

Koncept UPN - 3.1. komplexný návrh var. A pdf 1.15 MB

Koncept UPN - 3.2. komplexný návrh var. B pdf 1.25 MB

Koncept UPN - 3.3. komplexný návrh P.Maša pdf 739.16 KB

Koncept UPN - 3.4. dopravné vybavenie pdf 590.03 KB

Koncept UPN - 3.5. vodne hospodárstvo pdf 730.10 KB

Koncept UPN - 3.6. elektrika a plyn pdf 939.21 KB

Koncept UPN - 3.7. poľnohosp. pôda var. A pdf 797.72 KB

Koncept UPN - 3.7. poľnohosp. pôda var. B pdf 836.51 KB

Oznámenie prerokovania konceptu ÚPNO Pohorelá pdf 169.56 KB

Vyvesené: 25. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť