Obsah

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020

Typ: ostatné
logo ZŠ a MŠ PohoreláRiaditeľ Základnej školy s materskou školou v Pohorelej po prerokovaní s pedagogickou radou oznamuje, že nebudú klasifikované všetky výchovné predmety na 1. aj na 2. stupni, t.j.
 • výtvarná výchova
 • hudobná výchova,
 • telesná a športová výchova,
 • náboženská výchova,
 • pracovné vyučovanie,

a okrem týchto predmetov aj

 • informatika,
 • technika,
 • občianska náuka.


Na vysvedčení bude slovné vyjadrenie 'absolvoval' / 'neabsolvoval'.

Toto rozhodnutie vyplynulo z mimoriadnej situácie, pretože v čase prerušeného vyučovania podmienky vzdelávania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou / plnohodnotnou realizáciou.

Ostatné predmety budú hodnotené, pričom pedagóg zváži spôsob hodnotenia t.j. klasifikáciu alebo slovné hodnotenie, prípadne kombináciu oboch spôsobov hodnotenia, podľa toho, aké mal žiak možnosti na vzdelávanie dištančnou formou.

V prvom ročníku v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia.

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

 • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu, prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
 • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.


Zásady hodnotenia :

 1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie bude mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Bude mať motivačný charakter, pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude mať značne individualizovaný charakter, bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
 2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
 3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa zohľadní aj sebahodnotenie žiaka.


Ukončenie stupňa vzdelania

 1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.
 2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“
 3. V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.
 4. V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.


Postup do vyššieho ročníka

 1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu 'nedostatočný' alebo 'dosiahol neuspokojivé výsledky', t.j. nemôže opakovať ročník.
 2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
  Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
 3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.


Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 tu 


Vytvorené: 30. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2020 13:19
Autor: Ján Pompura