Obsah

Pozvánka na Valné zhromaždenia spoločenstva

Typ: ostatné
Urbár logoVýbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392, Pohorelá, pozýva všetkých členov spoločenstva na

zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční:

v nedeľu, 31. marca 2019, o 15:00

 

Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392, Pohorelá, zároveň pozýva všetkých členov spoločenstva 

na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

v nedeľu, 31. marca 2019, o 15:15

 

v prípade nedostatočného počtu hlasov pre rozhodovanie valného zhromaždenia.

 

Zasadnutia valných zhromaždení sa uskutočnia v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou v Pohorelej, na adrese Kpt. Nálepku 878 v Pohorelej, s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania VZ
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zhromaždenia
 6. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločenstva za r. 2018
 7. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti 
 8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
 9. Návrh výrobno-finančného plánu na r. 2019 a návrh na rozdelenie zisku
 10. Diskusia
 11. Uznesenia
 12. Záver

 

Účasť členov spoločenstva na zasadnutiach valných zhromaždení je nutná.

 

Poučenie:
Členovia spoločenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

 

Pozvánka je doručovaná členom spoločenstva verejným vyhlásením v miestnom rozhlase v Pohorelej, uverejnením na obvyklom mieste – priečelí sídla spoločenstva a na webovej adrese http://uappspohorela.blogspot.sk

 

V Pohorelej, 25.2.2019                                                                 výbor UaPPS Pohorelá

 


Vytvorené: 27. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2019 11:36
Autor: Ján Pompura