Obsah

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Správy

kontajnery na separovaný zber

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá: celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: Ján Pompura
#

Popis systému nakladania s odpadom

- Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Pohorelá zverejnený v zmysle §81 ods.7 písm. h) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá. celý text

ostatné, náš tip | 2. 1. 2017 | Autor: Ján Pompura
#

Musí vznikať toľko odpadu?

Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu. To je veľmi veľa. Video „Musí vznikať toľko odpadu?“ vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby ste už vopred rozmýšľali nad tým, ako ho tvoriť čo najmenej. Pomôžte nám šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia medzi svojimi občanmi. Na stránke www.triedime.sk je k dispozícii edukatívne video, ktoré približuje problematiku triedenia odpadu všetkým vekovým kategóriám. celý text

ostatné, náš tip | 25. 4. 2017 | Autor: Ján Pompura
#

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 28.8.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu. celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor: Ján Pompura
#

Najbližší zber plastov bude 10.9.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok. celý text

ostatné | 9. 8. 2019 | Autor: Ján Pompura
odpad

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Prehlásenie celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Jana Tkáčiková
pneumatiky

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI ?

Ojazdených pneumatík sa zbavíte jednoducho a zadarmo. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Ján Pompura
autobatéria

KAM SO STARÝMI AKUMULÁTORMI A BATÉRIAMI ?

Zákon č. 79/2015 ukladá distribútorom batérií a akumulátorov povinnosť zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh.
celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Ján Pompura
#

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

V auguste 2017 sme v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po dlhom schvaľovacom procese sme boli úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok vo výške 152.582,60 EUR (celkové výdavky projektu 160.613,26 EUR). V rámci projektu bude upravená vydláždená plocha dvora a opravená hospodárska budova – strecha a priľahlé miestnosti na budove bývalého Miestneho hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti v zlom technickom stave. Zakúpime nové vozidlo valník do 3,5 t, štiepkovač a 12 ks zberných 1100 l nádob, taktiež bude vybudované ďalšie kontajnerové stojisko. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Upozornenie pre občanov - pripojenie na kanalizačnú sieť

UPOZORNENIE PRE OBČANOV celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správca Webu