Obsah

Dokončené projekty

Správy

#

Aktivačná činnosť v roku 2012

V roku 2012 na základe zmlúv medzi Obcou Pohorelá a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno celý text

ostatné | 31. 12. 2012 | Autor: Správca Webu
#

Kamerový systém v prevádzke

Koncom mesiaca november 2011 bol do skúšobnej prevádzky spustený bezpečnostný kamerový systém. celý text

ostatné | 16. 2. 2012 | Autor: Správca Webu
Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2010 1

Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2010

Obec Pohorelá na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorila jedno nové pracovné miesto. Na základe tejto dohody zamestnala obec od 1.5.2010 do 31.1.2011 jedného znevýhodneného uchádzača na miesto údržbára obecného majetku. ÚPSVaR poskytuje obci príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti formou príspevku na časť jeho mzdy a to 3 mesiace vo výške 90% z celkovej ceny práce, 3 mesiace 80% z celkovej ceny práce a 3 mesiace 70% z celkovej ceny práce. celý text

ostatné | 1. 5. 2010 | Autor: Správca Webu
#

Aktivačná činnosť 2010

Obec Pohorelá vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. celý text

ostatné | 1. 4. 2010 | Autor: Správca Webu
#

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2009

Základná škola uspela so žiadosťou o finančné prostriedky pre školskú knižnicu. celý text

ostatné | 30. 10. 2009 | Autor: Správca Webu
#

Interaktívna učebňa zvýši úroveň vzdelávania

V rámci výzvy “E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009“ bolo Ministerstvu školstva Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených spolu 162 projektov. Komisia na výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na svojom zasadnutí 1. júla 2009 vybrala 33 projektov, ktoré boli následne schválené podpredsedom vlády a ministrom školstva. Medzi úspešnými projektmi je i projekt našej školy na vytvorenie interaktívnej učebne. celý text

ostatné | 30. 9. 2009 | Autor: Správca Webu
Logo

Vstupná brána do našej školy

V roku 2008 bol úspešný aj ďalší projekt obecného úradu „Vstupná brána do našej školy“ a tak sme mohli upraviť aj priestranstvo pred základnou školou. Vzhľad tohto priestranstva upravovala obec najmä podľa výtvarných predstáv žiakov našej školy. celý text

ostatné | 31. 8. 2009 | Autor: Správca Webu
#

Rozvojový projekt „Zdravie v školách“

Ministerstvom školstva SR bol schválený rozvojový projekt Základnej školy s materskou školou Pohorelá „Zdravie v školách. Z hodnotených 330 projektov „Zdravie v školách“ bolo vybraných 38 projektov, ktoré sa budú realizovať na miestnej, resp. regionálnej úrovni a dva celoslovenské projekty. celý text

ostatné | 31. 8. 2009 | Autor: Správca Webu
#

Revitalizácia materskej školy

V rámci programu „Elektronizá-cia a revitalizácia materských škôl 2009“ bol úspešný projekt Obce Pohorelá „Využitie interpretácie umeleckého diela v predškolskej výtvarnej výchove“. a Ministerstvom školstva SR bola schválená dotácia vo výške 3.300,- € (99,5 tis. Sk) na jeho realizáciu. celý text

ostatné | 31. 7. 2009 | Autor: Správca Webu

Viacúčelové ihrisko v Pohorelej

Nadácia SPP v roku 2007 nadviazala spoluprácu s Úradom vlády Slovenskej republiky pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom ,,Viacúčelové ihriská“. Na tento program nadácia vyčlenila 35 miliónov Sk ročne (1,26 mil.€). celý text

ostatné | 31. 12. 2008 | Autor: Správca Webu
#

Slávnostné otvorenie námestia

V piatok 5. decembra usporiadal Obecný úrad v Pohorelej otvorenie novovybudovaného námestia. celý text

ostatné | 5. 12. 2008 | Autor: Správca Webu
#

Obnova zariadenia školského stravovania

Na základe projektu „Obnova zariadenia školského stravovania“ bola Obci Pohorelá schválená dotácia z rozpočtu Ministerstva školstva SR vo výške 285 tis. Sk (9,46 tis. €) pre školskú kuchyňu pri Základnej škole Pohorelá. celý text

ostatné | 31. 8. 2008 | Autor: Správca Webu
#

290 tisíc korún (9,63 tis.EUR) na jazykové laboratórium v Základnej šk ole Pohorelá

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo v tomto roku na podporu jazykových laboratórií takmer 24,8 milióna korún (823,2 tis. €). celý text

ostatné | 30. 7. 2008 | Autor: Správca Webu
#

Terénna sociálna práca

Obec Pohorelá – Obecný úrad v Pohorelej realizuje projekt „Terénna sociálna práca“ v rámci operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa uskutočňuje od 1. apríla 2008 do 31. marca 2010. Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vo výške 32.392 eur (975.840 Sk). Cieľom projektu je práca terénnych sociálnych pracovníkov s komunitou, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením, resp. ktorá už sociálne vylúčená je. Cieľom je poskytnúť služby starostlivosti a rozširovať oblasti pomoci najmä marginalizovanej rómskej komunite. celý text

ostatné | 1. 4. 2008 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka na plánovacie stretnutie k vybudovaniu ná mestia

Milí priatelia, celý text

ostatné | 15. 3. 2008 | Autor: Správca Webu
#

V sobotu plánovali obyvatelia Kalnej Roztoky aj Pohorelej

V sobotu 15. 3. 2008 sa uskutočnili plánovacie stretnutia v rámci dvoch projektov, ktoré sme podporili v programe PrieStory 2008. celý text

ostatné | 15. 3. 2008 | Autor: Správca Webu
#

Ekopolis podporí vybudovanie námestia v Pohorelej na Horehroní

V Pohorelej vybudujeme v jej centre "dedinské" námestie. Občianske združenie Opora Pohorelej na jeho realizáciu získalo grant 200.000 korún, ktorý poskytne Nadácia Ekopolis zo svojho programu PrieStory 2008. Námestie bude na pozemkoch po zbúraných starých a nevyužívaných rodinných domoch. celý text

ostatné | 10. 2. 2008 | Autor: Správca Webu
#

Projekt "PrieStory" v obci Pohorelá

Nadácia Ekopolis a ČSOB - finančná skupina vyhlasili štvrtý ročník programu "PrieStory", ktorého prioritou je úprava a vytváranie verejných priestorov podporujúcich stretávanie sa a komunikáciu rôznych skupín verejnosti. Poradný výbor programu na svojom zasadnutí 26. októbra 2007 rozhodol o tom, že z hodnotených 65 projektov do užšieho výberu postupuje desať + dvaja náhradníci. Medzi postujúcimi je aj projekt OZ OPORA Pohorelá na vybudovanie verejného priestranstva - námestia v obci Pohorelá. - j.t. - celý text

ostatné | 26. 10. 2007 | Autor: Správca Webu

Mensie obecne sluzby v obci Pohorela v roku 2005

V roku 2005 pokračuje v našej obci projekt Menších obecných služieb pre obec. Na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne Obec Pohorelá dostáva príspevok na aktivačnú činnosť organizovanú obcou. Príspevok je účelovo určený na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnancov, ktorí organizujú aktivačnú činnosť, na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou. celý text

ostatné | 5. 1. 2005 | Autor: Správca Webu

Projekt verejnoprospešných prác na rok 2002

Národným úradom práce boli na rok 2002 pre okres Brezno (29 obcí a mesto Brezno) vyčlenené finančné príspevky na vytvorenie 180 verejnoprospešných pracovných miest na dobu troch mesiacov pre dlhodobo nezamestnaných podľa §91a zákona NR SR č.387/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 1. 7. 2002 | Autor: Správca Webu

Projekt verejno-prospešných prác v roku 2000

V auguste tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o zamestnanosti, po ktorej mohli obce požiadať o finančné prostriedky na verejnoprospešné práce a v rámci nich zamestnať dlhodobo nezamestnaných občanov. K 31.7.2000 bolo Okresným úradom práce Brezno evidovaných 302 nezamestnaných občanov z našej obce. Z nich 190 bolo v evidencii dlhšie ako jeden rok a teda spĺňali podmienku zaradenia do projektu verejnoprospešných prác. celý text

ostatné | 5. 9. 2000 | Autor: Správca Webu