Obsah

Revitalizácia obce Pohorelá

Typ: ostatné
LogaMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán Regionálneho operačného programu schválilo žiadosť obce Pohorelá o nenávratný finančný príspevok vo výške 852.112,-€ (25 mil. 671 tis. Sk) v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty.

Obec Pohorelá bola úspešná v druhom hodnotiacom kole s projektom "Revitalizácia obce Pohorelá", ktorého cieľom je vytvorenie estetického a bezpečného centra s oddychovou zónou tvorenou prístreškom so sedením, lavičkami, infopanelmi, vystavanými chodníkmi, spevnenými plochami a vysadenou zeleňou. Budú zrekonštruované miestne komunikácie, zrekonštruované a vystavané verejné osvetlenie a zastávka. V miestnej časti Pohorelská Maša budú vystavané nové chodníky, spevnené plochy, vysadená zeleň a osadené nové lavičky. Zrekonštruujú sa miestne komunikácie, vystavia sa nové chodníky, cyklotrasy a zastávka. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa dosiahne hlavný cieľ projektu – zvýšenie bezpečnosti a kvality verejných priestranstiev.
Hlavná aktivita bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe výsledkov verejného obstarávania.
Celkové výdavky na projekt obce Pohorelá sú vo výške 896.960 € (27 mil. 22 tis. Sk), časť výdavkov vo výške 44.748 € (1 mil. 348 tis. Sk) bude financovaná z vlastných zdrojov.

V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo podaných 612 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Schválených bolo 461 žiadostí, finančný objem schválených žiadostí predstavuje 332.774.512,09 €
Oprávnenými prijímateľmi v rámci 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty sú obce, ktoré sú identifikované ako inovačné a kohézne póly rastu. Intervencie sú realizované výlučne v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou týchto sídiel, so zameraním na centrálne verejné priestranstvá.

 

Dokumenty:


Prílohy

Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 19:07
Autor: Správca Webu