Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SR

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom
pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Brezna

od 15. 06. 2018, 07:00 hod do odvolania

 

Vyhlásenie ČZNVP - povinnosti fyzických a právnických osôb

Vyvesené: 14. 6. 2018

Dátum zvesenia: 7. 9. 2018

Zodpovedá: Ján pompura

Späť