Obsah

Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva

Správy

#

AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Informácie pre verejnosť

podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 22. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Čo znamená, keď zaznie siréna?

Obecný úrad pravidelne každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. vykonáva skúšku varovacej sirény civilnej ochrany. Preskúšanie varovacej siete sirén sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky a to dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 17. 3. 2015 | Autor: Správca Webu
#

Ohlasovne porúch

Ohlasovne porúch celý text

ostatné | 22. 2. 2012 | Autor: Správca Webu
#

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Z dôvodu pravidelne sa opakujúcich zmien počasia, ktoré spôsobujú občanom nemalé problémy a škody, vypracovala Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odporúčania pre obyvateľov ako sa chovať v situácii spôsobenej mimoriadnou udalosťou. Tieto odporúčania nie sú na predchádzanie nepriaznivým vplyvom počasia, ale majú zmierniť prípadné ich dôsledky. Vyplývajú z poznatkov odborníkov, ktorí sa venujú uvedenej problematike. celý text

ostatné | 15. 8. 2011 | Autor: Správca Webu