Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Pohorelá a podmienky predaja počas príležitostných trhov. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá. Toto VZN č.2/2014 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. A/2 zo dňa 12.12.2014. Toto VZN č.2/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňa 31.12.2014.

VZN_c_22014_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_Obci_Pohorela.pdf Stiahnuté: 85x | 16.12.2014

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok_c_3_k_VZN_c_12011.pdf Stiahnuté: 184x | 16.12.2014

VZN č. 1/2014 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Pohorelá. Ustanovuje podmienky hlásenia v miestnom rozhlase a vymedzuje plochy určené na vylepovanie volebných plagátov. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2009 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani. Toto VZN č.1/2014 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 31.3.2014. Toto VZN č.1/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 31.3.2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňom 14.4.2014.

VZN_c12014_o_agitacnej_cinnosti_a_predvolebnej_kampani.pdf Stiahnuté: 180x | 03.10.2018

Rok 2013

VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 3/2013 upravuje : a) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku b) Spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Povinnosť vydať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok ukladá obci zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v ustanovení §36 ods. 7 písm. c). Toto VZN č. 3/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 dňa 19.12.2013. Toto VZN č. 3/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.12.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 4.1.2014.

VZN_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_nahradneho_odvadzania_odpadovych_vod_a_o_zneskodnovani_obsahu_zump_podla_miestnych_podmienok.pdf Stiahnuté: 116x | 21.12.2013

VZN č. 2/2013 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2013 upravuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá. Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce a upravujú najmä: a) obsahové vymedzenie majetku obce, b) nadobúdanie majetku obce do vlastníctva, c) nakladanie s majetkom obce, ktorým sú prevody vlastníctva, prenájom, výpožička majetku obce, d) hospodárenie s majetkom a majetkovými právami a pohľadávkami obce, e) správa majetku obce a práva a povinnosti právnických osôb, ktoré obec založila alebo zriadila pri správe majetku obce, f) nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce, g) nakladanie s cennými papiermi podľa osobitných predpisov. Toto VZN ruší Zásady hospodárenia s majetkom Obce Pohorelá zo dňa 22.5.2003. Toto VZN č. 2/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 dňa 25.9.2013. Toto VZN č. 2/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.

VZN__Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_Obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 134x | 30.09.2013

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN č.1/2013 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016 - vydaním VZN č. 1/2016. Obec Pohorelá na základe § 4 ods. 3, písm. f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. Zákona a ust. § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala toto všeobecne záväzného nariadenie, ktorým upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Týmto VZN sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení zmien a doplnkov. Toto VZN č. 1/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 25.9.2013. Toto VZN č. 1/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.

VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf Stiahnuté: 85x | 30.09.2013

Rok 2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

Toho Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2012 stanovuje podmienky poskytovania dotácií na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. VZN aplikuje ustanovenie § 7 ods. 4 a ods. 6 zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré umožňuje poskytovať Obci Pohorelá dotácie pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov z vlastných príjmov obce pri dodržaní vopred určených podmienok. Toto VZN ruší ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2006 - Zásady poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Pohorelá na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Toto VZN č. 2/2012 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 14.12.2012. Toto VZN č. 2/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 17.12.2012. Toto VZN č. 2/2012 nadobúda účinnosť 1.1.2013.

VZN_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_Obce_Pohorela_ucelovo_urcenych_na_projekty_vo_verejnom_zaujme_alebo_v_prospech_rozvoja_uzemia_obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 90x | 17.12.2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

Tlacivo_ziadosti_a_prilohy_VZN.rtf Stiahnuté: 91x | 17.12.2012

VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2012 ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV). Toto VZN č. 1/2012 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 28.6.2012. Toto VZN č. 1/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 29.6.2012. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.7.2012.

VZN_o_verejnej_kanalizacii_odpadovych_vodach_vodach_z_povrchoveho_odtoku_a_spoplatnovani_spracovania_odpadovych_vod.pdf Stiahnuté: 128x | 29.06.2012

Rok 2011

VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať protipovodňové plány

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č. 2/2011 je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác (ďalej len „povodňové plány“) právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou. (2) Účelom tohto VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu obce boli povodňové plány právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ďalej len „povinné osoby“) v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“). Toto VZN č. 2/2011 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 15.12.2011. Toto VZN č. 2/2011 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2011. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012.

VZN_c_22011_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan_zachrannych_prac_pravnickych_osob_a_fyzickych_osob__podnikatelov_ktorych_objekt_.pdf Stiahnuté: 109x | 16.12.2011

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto VZN č.1/2011 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach upravuje niektoré podrobnosti daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov. Toto VZN č. 1/2011 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 15.12.2011. Toto VZN č. 1/2011 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2011. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

VZN_c_12011_o_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 93x | 16.12.2011

Rok 2010

VZN č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN č.3/2010 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej B/4 zo dňa 25.9.2013 - vydaním VZN č. 1/2013 Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/1997 o zneškodňovaní komunálneho v znení zmien a doplnkov. Toto VZN č.3/2010 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 24.11.2010. Toto VZN č.3/2010 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 25.11.2010. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2011.

VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf Stiahnuté: 141x | 25.11.2010

VZN č. 1/2010 - Rokovací poriadok OZ

Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2010 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, spôsob prípravy a priebehu rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia pri zabezpečovaní úloh obecnej samosprávy. Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/1995 - rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Toto VZN č.1/2010 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej B/3 zo dňa 13.9.2010. Toto VZN č.1/2010 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 14.9.2010. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2010.

VZN__Rokovaci_poriadok_OZ.pdf Stiahnuté: 141x | 14.09.2010

VZN č. 2/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku

Toto VZN č. 2/2007 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 47/2015 zo dňa 18.9.2015 - vydaním VZN č. 2/2015. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku Obce Pohorelá (ďalej len "prevádzkový poriadok") upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku v Pohorelej a v miestnej časti Pohorelská Maša, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb. Toto VZN č.2/2007 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 5.10.2007. Toto VZN č.2/2007 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 6.10.2007. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 20.10.2007.

VZN__Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku..pdf Stiahnuté: 84x | 01.01.2010

Rok 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2009 určuje výšku a účel použitia dotácie z rozpočtu Obce Pohorelá na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pohorelá, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky Toto VZN č.5/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 16.12.2009. Toto VZN č.5/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010.

VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_ziaka_v_skolskych_zariadeniach.pdf Stiahnuté: 105x | 16.12.2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

Priloha_VZN__vyska_dotacie_od_112012.pdf Stiahnuté: 97x | 16.12.2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_.pdf Stiahnuté: 97x | 16.12.2009

VZN č. 4/2009 o chove včiel

Toto VZN č.4/2009 bol ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej C/1 zo dňa 19.12.2013. Toto VZN upresňuje podmienky chovu včiel na území obce Pohorelá, v záujme zabezpečenia ochrany zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce. Toto VZN č.4/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 3.9.2009. Toto VZN č.4/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.3.2010.

VZN_o_chove_vciel.pdf Stiahnuté: 415x | 02.09.2009

VZN č. 3/2009 o opatrovateľskej službe

Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 upravuje pôsobnosť obce Pohorelá vo veciach: a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu b) poskytovania opatrovateľskej služby c) určenie úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Pohorelá. Toto VZN č.3/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/16 zo dňa 22.5.2009. Toto VZN č.3/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 25.5.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2009.

VZN_o_opatrovatelskej_sluzbe__od_112011.pdf Stiahnuté: 104x | 25.05.2009

VZN č. 1/2009 o cenách nájmu nájomných bytov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/20019 o cenách nájmu nájomných bytov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (MF/13466/2008-71) stanovuje ceny nájmu nájomných bytov vo vlastníctve Obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2009 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5 zo dňa 20.2.2009. Toto VZN č. 1/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.2.2009. Toto VZN č. 1/2009 nadobúda účinnosť 1.4.2009.

VZN_o_cenach_najmu_najomnych_bytov.pdf Stiahnuté: 83x | 01.04.2009

Stránka