Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2015

VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.6/2016 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č.6/2016 ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). Toto VZN ustanovuje platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č.1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Toto VZN č.6/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č.6/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_62015_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_kalendarny_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,81 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.5/2016 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016 - vydaním VZN č.3/2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2016 ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2016 miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2016. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN č. 5/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 68/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č. 5/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_52015_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,28 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.4/2015 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016 - vydaním VZN č.2/2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 daň z nehnuteľností. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2016. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľností v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Toto VZN č.4/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 67/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č.4/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_42015_o_dani_z_nehnutelnosti_na_kalendarny_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,61 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 upravuje niektoré podmienky týkajúce sa držania psov na území obce Pohorelá, a to: a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, b) úprava podrobností o vodení psov, c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, d) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 1/2007 o podmienkach držania psov v obci Pohorelá. Toto VZN č.3/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 49/2015 zo dňa 19.9.2015. Toto VZN č.3/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 20.9.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 5.10.2015.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_32015_o_niektorych_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_obce_Pohorela_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,58 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 21. 9. 2015

VZN č. 2/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá

Toto VZN č. 2/2015 bolo ZRUŠENÉ uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá a ruší sa VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Pohorelá. Toto VZN č. 2/2015 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 47/2015 zo dňa 18.9.2015. Toto VZN č.22/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 20.9.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 5.10.2015.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_22015_Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_obce_Pohorela_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,32 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 21. 9. 2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá

Dodatok_c_1_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_obce_Pohorela_c_22013_Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,89 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 12. 6. 2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2015 ustanovuje podmienky, na základe ktorých Obec Pohorelá pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky fyzickým osobám v ich nepriaznivej životnej situácii, a o výške týchto dávok. Toto VZN č.1/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 31/2015 zo dňa 15.5.2015. Toto VZN č.1/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 18.5.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňa 2.6.2015.
VZN_socialna_vypomoc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,21 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 18. 5. 2015

Rok 2014

Dodatok č.4 k VZN č. 4/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení neskorších dodatkov
Dodatok_c_4_k_VZN_c_42009_o_poskytovani_opatrovatelskej_sluzby_sposobe_uhrady_vyske_uhrady_a_platenia_uhrady_za_opatrovatelsku_sluzbu_v_zneni_nesk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,02 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 16. 12. 2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Pohorelá a podmienky predaja počas príležitostných trhov. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá. Toto VZN č.2/2014 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. A/2 zo dňa 12.12.2014. Toto VZN č.2/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňa 31.12.2014.
VZN_c_22014_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_Obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,78 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 16. 12. 2014

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok_c_3_k_VZN_c_12011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,25 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 16. 12. 2014

VZN č. 1/2014 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Pohorelá. Ustanovuje podmienky hlásenia v miestnom rozhlase a vymedzuje plochy určené na vylepovanie volebných plagátov. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2009 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani. Toto VZN č.1/2014 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 31.3.2014. Toto VZN č.1/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 31.3.2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňom 14.4.2014.
VZN_c12014_o_agitacnej_cinnosti_a_predvolebnej_kampani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,25 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 3. 10. 2018

Rok 2013

VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 3/2013 upravuje : a) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku b) Spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Povinnosť vydať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok ukladá obci zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v ustanovení §36 ods. 7 písm. c). Toto VZN č. 3/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 dňa 19.12.2013. Toto VZN č. 3/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.12.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 4.1.2014.
VZN_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_nahradneho_odvadzania_odpadovych_vod_a_o_zneskodnovani_obsahu_zump_podla_miestnych_podmienok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,29 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 21. 12. 2013

VZN č. 2/2013 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2013 upravuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá. Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce a upravujú najmä: a) obsahové vymedzenie majetku obce, b) nadobúdanie majetku obce do vlastníctva, c) nakladanie s majetkom obce, ktorým sú prevody vlastníctva, prenájom, výpožička majetku obce, d) hospodárenie s majetkom a majetkovými právami a pohľadávkami obce, e) správa majetku obce a práva a povinnosti právnických osôb, ktoré obec založila alebo zriadila pri správe majetku obce, f) nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce, g) nakladanie s cennými papiermi podľa osobitných predpisov. Toto VZN ruší Zásady hospodárenia s majetkom Obce Pohorelá zo dňa 22.5.2003. Toto VZN č. 2/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 dňa 25.9.2013. Toto VZN č. 2/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.
VZN__Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_Obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,57 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 30. 9. 2013

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN č.1/2013 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016 - vydaním VZN č. 1/2016. Obec Pohorelá na základe § 4 ods. 3, písm. f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. Zákona a ust. § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala toto všeobecne záväzného nariadenie, ktorým upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Týmto VZN sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení zmien a doplnkov. Toto VZN č. 1/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 25.9.2013. Toto VZN č. 1/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.
VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,05 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 30. 9. 2013

Rok 2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

Toho Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2012 stanovuje podmienky poskytovania dotácií na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. VZN aplikuje ustanovenie § 7 ods. 4 a ods. 6 zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré umožňuje poskytovať Obci Pohorelá dotácie pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov z vlastných príjmov obce pri dodržaní vopred určených podmienok. Toto VZN ruší ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2006 - Zásady poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Pohorelá na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Toto VZN č. 2/2012 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 14.12.2012. Toto VZN č. 2/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 17.12.2012. Toto VZN č. 2/2012 nadobúda účinnosť 1.1.2013.
VZN_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_Obce_Pohorela_ucelovo_urcenych_na_projekty_vo_verejnom_zaujme_alebo_v_prospech_rozvoja_uzemia_obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,99 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 17. 12. 2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

Tlacivo_ziadosti_a_prilohy_VZN.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 386,09 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 17. 12. 2012

VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2012 ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV). Toto VZN č. 1/2012 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 28.6.2012. Toto VZN č. 1/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 29.6.2012. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.7.2012.
VZN_o_verejnej_kanalizacii_odpadovych_vodach_vodach_z_povrchoveho_odtoku_a_spoplatnovani_spracovania_odpadovych_vod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,79 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 29. 6. 2012

Rok 2011

VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať protipovodňové plány

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č. 2/2011 je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác (ďalej len „povodňové plány“) právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou. (2) Účelom tohto VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu obce boli povodňové plány právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ďalej len „povinné osoby“) v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“). Toto VZN č. 2/2011 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 15.12.2011. Toto VZN č. 2/2011 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2011. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012.
VZN_c_22011_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan_zachrannych_prac_pravnickych_osob_a_fyzickych_osob__podnikatelov_ktorych_objekt_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,46 kB
Stiahnuté: 359×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto VZN č.1/2011 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach upravuje niektoré podrobnosti daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov. Toto VZN č. 1/2011 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 15.12.2011. Toto VZN č. 1/2011 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2011. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.
VZN_c_12011_o_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,96 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 16. 12. 2011

Rok 2010

VZN č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN č.3/2010 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej B/4 zo dňa 25.9.2013 - vydaním VZN č. 1/2013 Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/1997 o zneškodňovaní komunálneho v znení zmien a doplnkov. Toto VZN č.3/2010 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 24.11.2010. Toto VZN č.3/2010 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 25.11.2010. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2011.
VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,81 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 25. 11. 2010
Zobrazeno 41-60 z 76

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pohorelskí divadelní ochotníci -

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:11

Slnko zapadá:15:47

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.

Sviatok

Dnes je 2.12.2021

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri