Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2009

VZN č. 2/2009 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani

Toto VZN č.2/2009 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 31.3.2014 - vydaním VZN č. 1/2013. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2009 upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Pohorelá. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2002 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani. Toto VZN č. 2/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 20.2.2009. Toto VZN č. 2/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.2.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňom 7.3.2009.

VZN_o_agitacnej_cinnosti_a_predvolebnej_kampani.pdf Stiahnuté: 105x | 21.02.2009

Rok 2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za pobyt v materskej škole, na činnosti školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni. VZN tiež upravuje niektoré podrobnosti prevádzky materskej školy. VZN tiež stanovuje termín zápisu detí do základnej školy. Toto VZN č.2/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 12.12.2008. Toto VZN č.2/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 15.12.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. ------------ Dodatok č. 1 bol vydaný Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 zo dňa 2.9.2009. Dodatok č. 1 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 5.9.2009. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.10.2009. ------------ Dodatok č. 2 bol vydaný Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5 zo dňa 22.9.2011. Dodatok č. 2 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 24.9.2011. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 8.10.2011.

VZN_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_niektorych_dalsich_podmienkach_prevadzky_skol_a_sk.pdf Stiahnuté: 104x | 15.12.2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_22008_v_zneni_Dodatku_c1.pdf Stiahnuté: 244x | 15.12.2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_22008_v_zneni_Dodatku_c1_a_Dodatku_c2.pdf Stiahnuté: 91x | 15.12.2008

VZN č. 4/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá upravuje podmienky výberu, zápisu a ochrany pamätihodností Obce Pohorelá. VZN ďalej upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti vlastníkov, nájomcov a užívateľov pamätihodností obce. Toto VZN č. 4/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 12.12.2008. Toto VZN č. 4/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 15.12.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

VZN_c_12008_o_pamatihodnostiach_Obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 197x | 15.12.2008

VZN č. 1/2008 - vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2008 bola vydaná vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. Obec Pohorelá - ako verejný obstarávateľ, použil pre vypracovanie tejto smernice, upravujúce zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, možnosť mu danú v zmysle ustanovenia § 102 ods.l Zákona o verejnom obstarávaní, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Na základe uvedeného boli stanovené finančné a vecné limity, pri ktorých verejný obstarávateľ nebude vykonávať prieskum trhu. Toto VZN č. 1/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 27.5.2008. Toto VZN č. 1/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 28.5.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.6.2008.

VZN_c_12008__vnutorna_smernica_o_verejnom_obstaravani_zakaziek_s_nizkymi_hodnotami_na_dodanie_tovarov_na_poskytnutie_sluzieb_a_uskutocnenie_staveb.pdf Stiahnuté: 163x | 28.05.2008

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o podmienkach držania a chovu psov v Obci Pohorelá

Toto VZN č.1/2007 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 49/2015 zo dňa 19.9.2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 upravuje niektoré podmienky týkajúce sa držania psov na území obce Pohorelá. Toto VZN č.1/2007 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 zo dňa 21.3.2007. Toto VZN č.1/2007 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 22.3.2007. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 22.3.2007.

VZN_o_podmienkach_drzania_a_chovu_psov_v_Obci_Pohorela.pdf Stiahnuté: 91x | 05.04.2007

Rok 1995

VZN č. 1/1995 - Štatút Obce Pohorelá

Tomto Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1995 bol vydaný Štatút Obce Pohorelá. Štatút Obce Pohorelá upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, cien starostu obce a odmien. Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Toto VZN č. 1/1995 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. C/2 zo dňa 27.1.1995. Toto VZN č. 1/1995 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 30.1.1995. Toto VZN č. 1/1995 nadobúda účinnosť dňom 13.2.1995.

VZN_c_11995__Statut_Obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 182x | 30.01.1995

Stránka