Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2010

VZN č. 1/2010 - Rokovací poriadok OZ

Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2010 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, spôsob prípravy a priebehu rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia pri zabezpečovaní úloh obecnej samosprávy. Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/1995 - rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Toto VZN č.1/2010 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej B/3 zo dňa 13.9.2010. Toto VZN č.1/2010 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 14.9.2010. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2010.
VZN__Rokovaci_poriadok_OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,22 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 14. 9. 2010

VZN č. 2/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku

Toto VZN č. 2/2007 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 47/2015 zo dňa 18.9.2015 - vydaním VZN č. 2/2015. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku Obce Pohorelá (ďalej len "prevádzkový poriadok") upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku v Pohorelej a v miestnej časti Pohorelská Maša, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb. Toto VZN č.2/2007 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 5.10.2007. Toto VZN č.2/2007 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 6.10.2007. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 20.10.2007.
VZN__Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,78 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 1. 1. 2010

Rok 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2009 určuje výšku a účel použitia dotácie z rozpočtu Obce Pohorelá na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pohorelá, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky Toto VZN č.5/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 16.12.2009. Toto VZN č.5/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010.
VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_ziaka_v_skolskych_zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,81 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 16. 12. 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

Priloha_VZN__vyska_dotacie_od_112012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,58 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 16. 12. 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,75 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 16. 12. 2009

VZN č. 4/2009 o chove včiel

Toto VZN č.4/2009 bol ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej C/1 zo dňa 19.12.2013. Toto VZN upresňuje podmienky chovu včiel na území obce Pohorelá, v záujme zabezpečenia ochrany zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce. Toto VZN č.4/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 3.9.2009. Toto VZN č.4/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.3.2010.
VZN_o_chove_vciel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,19 kB
Stiahnuté: 1,119×
Vložené: 2. 9. 2009

VZN č. 3/2009 o opatrovateľskej službe

Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 upravuje pôsobnosť obce Pohorelá vo veciach: a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu b) poskytovania opatrovateľskej služby c) určenie úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Pohorelá. Toto VZN č.3/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/16 zo dňa 22.5.2009. Toto VZN č.3/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 25.5.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2009.
VZN_o_opatrovatelskej_sluzbe__od_112011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,72 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 25. 5. 2009

VZN č. 1/2009 o cenách nájmu nájomných bytov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/20019 o cenách nájmu nájomných bytov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (MF/13466/2008-71) stanovuje ceny nájmu nájomných bytov vo vlastníctve Obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2009 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5 zo dňa 20.2.2009. Toto VZN č. 1/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.2.2009. Toto VZN č. 1/2009 nadobúda účinnosť 1.4.2009.
VZN_o_cenach_najmu_najomnych_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,24 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 1. 4. 2009

VZN č. 2/2009 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani

Toto VZN č.2/2009 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 31.3.2014 - vydaním VZN č. 1/2013. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2009 upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Pohorelá. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2002 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani. Toto VZN č. 2/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 20.2.2009. Toto VZN č. 2/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.2.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňom 7.3.2009.
VZN_o_agitacnej_cinnosti_a_predvolebnej_kampani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,2 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 21. 2. 2009

Rok 2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za pobyt v materskej škole, na činnosti školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni. VZN tiež upravuje niektoré podrobnosti prevádzky materskej školy. VZN tiež stanovuje termín zápisu detí do základnej školy. Toto VZN č.2/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 12.12.2008. Toto VZN č.2/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 15.12.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. ------------ Dodatok č. 1 bol vydaný Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 zo dňa 2.9.2009. Dodatok č. 1 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 5.9.2009. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.10.2009. ------------ Dodatok č. 2 bol vydaný Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5 zo dňa 22.9.2011. Dodatok č. 2 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 24.9.2011. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 8.10.2011.
VZN_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_niektorych_dalsich_podmienkach_prevadzky_skol_a_sk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,44 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 15. 12. 2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_22008_v_zneni_Dodatku_c1_a_Dodatku_c2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,44 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 15. 12. 2008

VZN č. 4/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá upravuje podmienky výberu, zápisu a ochrany pamätihodností Obce Pohorelá. VZN ďalej upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti vlastníkov, nájomcov a užívateľov pamätihodností obce. Toto VZN č. 4/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 12.12.2008. Toto VZN č. 4/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 15.12.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
VZN_c_12008_o_pamatihodnostiach_Obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,39 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 15. 12. 2008

VZN č. 1/2008 - vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2008 bola vydaná vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. Obec Pohorelá - ako verejný obstarávateľ, použil pre vypracovanie tejto smernice, upravujúce zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, možnosť mu danú v zmysle ustanovenia § 102 ods.l Zákona o verejnom obstarávaní, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Na základe uvedeného boli stanovené finančné a vecné limity, pri ktorých verejný obstarávateľ nebude vykonávať prieskum trhu. Toto VZN č. 1/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 27.5.2008. Toto VZN č. 1/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 28.5.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.6.2008.
VZN_c_12008__vnutorna_smernica_o_verejnom_obstaravani_zakaziek_s_nizkymi_hodnotami_na_dodanie_tovarov_na_poskytnutie_sluzieb_a_uskutocnenie_staveb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,25 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 28. 5. 2008

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o podmienkach držania a chovu psov v Obci Pohorelá

Toto VZN č.1/2007 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 49/2015 zo dňa 19.9.2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 upravuje niektoré podmienky týkajúce sa držania psov na území obce Pohorelá. Toto VZN č.1/2007 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 zo dňa 21.3.2007. Toto VZN č.1/2007 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 22.3.2007. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 22.3.2007.
VZN_o_podmienkach_drzania_a_chovu_psov_v_Obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,35 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 5. 4. 2007

Rok 1995

VZN č. 1/1995 - Štatút Obce Pohorelá

Tomto Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1995 bol vydaný Štatút Obce Pohorelá. Štatút Obce Pohorelá upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, cien starostu obce a odmien. Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Toto VZN č. 1/1995 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. C/2 zo dňa 27.1.1995. Toto VZN č. 1/1995 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 30.1.1995. Toto VZN č. 1/1995 nadobúda účinnosť dňom 13.2.1995.
VZN_c_11995__Statut_Obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 285×
Vložené: 30. 1. 1995
Zobrazeno 61-76 z 76

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

-(foto: J.Pompura)

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:11

Slnko zapadá:15:47

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak december leje, január potom zaveje.

Sviatok

Dnes je 2.12.2021

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri