Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Popis systému nakladania s odpadom

Popis systému nakladania s odpadom

- Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Pohorelá zverejnený v zmysle §81 ods.7 písm. h) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá.

Zmesový komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby, druh nádoby:
a) 110-litrová alebo 120 litrová zberná nádoba
b) 1 100 litrová nádoba
vo frekvencii pre rodinné domy: 1 x za 2 týždne. Termíny zberu sú zverejnené na internetovej stránke obce a v obecných novinách.
Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu na verejne prístupnom mieste v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo.
Do týchto nádob na zmesový komunálny odpad SA UKLADÁ: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Do týchto nádob JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.


Drobný stavebný odpad
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.
Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na určených miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí v harmonograme zberu a vopred vyhlási v miestnych novinách, rozhlasom a na webovom sídle.
Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier, lepenku a použitý stavebný materiál.
Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádoba a vriec na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia).
ZBIERA SA: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
NEZBIERA SA: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov


Objemný odpad
Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2x ročne – jar a jeseň – rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov na stanovištiach:
• na hornom konci ulice Orlovej (na Hrabľoch),
• na ulici Orlovej pri bývalej kinosále,
• na dolnom konci ulice Partizánskej,
• na konci ulice Jánošíkovej „pri Kyslej“,
• na ul. Jánošíkovej na „Gálikovom vŕšku“
• na konci ulice M.R.Štefánika („Na vrchu“),
• na konci ulice Novej,
• na „Sihle“ pri asfaltovom ihrisku,
• na hornom začiatku ulice Clementisovej,
• za Vŕškom (pri čísle domu 230)
• na ulici Clementisovej pri COOP Jednote,
• na ulici Clementisovej pri čísle domu 798,
• na ulici Kpt.Nálepku na odbočke ku PD,
• na križovatke ulíc Kpt.Nálepku a Hviezdoslavovej,
• na dolnom začiatku ulice Kpt.Nálepku,
• na ulici Za Hronom
• v miestnej časti Pohorelská Maša – v centre
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov je zverejnený na internetovej stránke obce a v obecných novinách.
Celoročne sú pristavené veľkoobjemové kontajnery
- na ulici Orlovej pri bývalej kinosále,
- na hornom začiatku ulice Clementisovej,
- na ulici Za Hronom,
Interval vývozu týchto VOK je priebežne, podľa potreby.
Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
ZBIERA SA: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.
NEZBIERA SA: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady, pneumatiky, elektronické spotrebiče a nebezpečný odpad ... .


Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať: v rámci mobilného zberu vo vyhlásených termínoch: 2-krát ročne (jar, jeseň/).
ZBIERA SA: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky ako ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami...
NEZBIERA SA: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady... .


Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas mobilného zberu, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne (jar, jeseň).
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení.
Termíny mobilného zberu sú zverejňované na internetovej stránke obce a v obecných novinách.
ZBIERA SA: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... .
NEZBIERA SA: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...


Zber papiera
Papier je možné odovzdať počas mobilného zberu, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne (jar, jeseň) a formou školského zberu.
Termíny zberu sú zverejňované na internetovej stránke obce a v obecných novinách.
ZBIERA SA: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .
NEZBIERA SA: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .


Zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov
Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje do žltých vriec u rodinných domov a pre PO a FO – podnikateľov, interval zberu: 1x za 4 týždne.
Termíny zberu sú zverejnené na internetovej stránke obce a v obecných novinách.
ZBIERA SA:
- Plasty: plasty - fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén a pod. Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
- Kovy: kovové plechovky od nápojov, konzervy, starý kovový riad, konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla
- Viacvrstvové kombinované materiály (VKM ): viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.
NEZBIERA SA: znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan, plastové poháriky a kelímky a pod., kovové obaly kombinované s iným materiálom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk, viacvrstvové kombinované materiály ( VKM )- silne znečistené, veľkorozmerné plasty (ako napr.: napr. plastové prepravky, plastové hračky, plastový nábytok, plastové okná a pod.), väčšie kusy kovového odpadu.


Zber skla
Zber skla sa uskutočňuje do označených zelených 1100 l zberných nádob umiestnených na území obce. Vývoz nádob: 1x mesačne. Odpadové sklo do nádob je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.
ZBIERA SA: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, veľkorozmerné, tabuľové sklo poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov ... .
NEZBIERA SA: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) ... .


Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať:
počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu – 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu u predajcov batérii a akumulátorov.
ZBIERA SA: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory ... .
NEZBIERA SA: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad ... .


Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární na území obce. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.


Zber šatstva a textilu
Zber celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo rozmiestnených po obci:
- na ulici Orlovej pri bývalej kinosále
- na ulici Clementisovej pri predajni COOP Jednota
- v miestnej časti Pohorelská Maša v centre
Vývoz zberných nádob: podľa potreby.
ZBIERA SA: čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky ( iba v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.
NEZBIERA SA: netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané ) odevy, topánky ktoré nemajú pár.


Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sú pôvodcovia povinní kompostovať.
Na zber odpadu z cintorínov sú určené 1.100 litrové zberné nádoby a VOK. Vývoz zberných nádob každé 2 týždne, resp. podľa potreby.


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
Obec Pohorelá nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti. BRKO sú domácnosti povinné kompostovať v domácich kompostéroch, ktoré im bezplatne zapožičala obec.


Jedlé oleje a tuky
Jedlé oleje a tuky odovzdať aj pri zbere spolu s nebezpečným odpadom 2 x ročne.
Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových 1,5- alebo 2-litrových neporušených PET fľašiach s funkčným uzáverom.
ZBIERA SA: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku ... .
NEZBIERA SA: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla...


Pneumatiky
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú len distribútorovi pneumatík - predajcovi pneumatík, či pneuservisu.

Dátum vloženia: 2. 1. 2017 18:54
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2018 14:16
Autor: Ján Pompura

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1931 - Pohľad na koryto Kompanice - Pohorelky -1931 - Pohľad na koryto Kompanice - Pohorelky

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:08

Slnko zapadá:15:47

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok.

Pranostika na akt.deň

Na Saturnina skučí meluzína.

Sviatok

Dnes je 29.11.2023

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Partneri