Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Viacúčelové ihrisko

Športový areál na Sihle je uzatvorený.

 

Podmienky používania a kontakt na správcu sa nachádza v texte nižšie:

Zásady používania multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v Obci Pohorelá, pri futbalovom ihrisku. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 36 x 18 m.

Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska (ďalej MI) je Obec Pohorelá.

Starosta obce poveril správcovstvom MI zodpovednú osobu, ktorá budú zabezpečovať prevádzku MI.

Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ). Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto zásadami bez výnimky ich dodržiavať.

Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Hlavne kolektívne športy ako malý futbal, volejbal, hádzaná a basketbal alebo individuálne športy ako tenis a nohejbal atď.

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať zásady používania multifunkčného ihriska.

Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná.

Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu v súlade s Prevádzkovými hodinami MI.

Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.

Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

Areál MI je monitorovaný kamerovým systémom obce Pohorelá.

V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.

Žiaci materskej a základnej školy môžu vstúpiť na MI len v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Deti do 10 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.

Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.

Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj.

Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom alebo iná nevhodná obuv.

Na evidenciu využívania MI slúži Záznamová kniha MI (ďalej len kniha).

Záznamy do knihy môže robiť výlučne prevádzkovateľ MI a ním poverený správca.

Správca sa v prvom rade riadi stanoveným časovým harmonogramom Prevádzkového poriadku MI (to znamená jednotlivé skupiny z časového harmonogramu majú prednosť pred ostatnými záujemcami).

Každý záujemca o ihrisko (ďalej len záujemca) sa musí nahlásiť minimálne deň dopredu osobne alebo telefonicky na obecnom úrade (ďalej len OÚ) alebo u správcu (v mimopracovnej dobe OÚ). V prípade, že je voľný termín, tak sa poznačí do knihy.

Nahlasovanie je dovolené maximálne na dva týždne dopredu, (výnimkou sú celodenné podujatia, ktoré sa môžu nahlásiť skôr).

Záujemca sa môže vopred nahlásiť maximálne na dva rovnaké časové termíny v rade v jednom týždni, okrem žiakov MŠ a ZŠ vo vyučovacom procese (to znamená, že nie je možné, aby sa užívateľ nahlásil dopredu na každý deň v týždni na tú istú hodinu).

V prípade, že je ihrisko neosadené, môže správca záujemcu dopísať operatívne (to znamená, že môže zapísať aj užívateľa, ktorý tam bol už v pondelok o 15:00 hod, v utorok o 15:00 hod atď. a chcel by využiť MI aj v stredu o 15:00 hod).

Záujemca pred vstupom na ihrisko zaplatí schválené nájomné u zamestnanca OÚ alebo u správcu a za platbu mu bude vystavená Potvrdenka. Výška platby sa poznačí aj do knihy. Peniaze za prenájom použije obec iba na správu a údržbu MI. V prípade nepriaznivého počasia alebo ak nastane okolnosť, ktorá zabráni užívateľovi plnohodnotne využiť MI na dohodnutý účel, nájomné, resp. jeho pomerná časť bude užívateľovi vrátená.

Po zaplatení poplatku za prenájom, správca osobne otvorí ihrisko (len výnimočne môže odovzdať kľúč zodpovednému záujemcovi. V tom prípade zodpovedá za kľúč záujemca). Rozmnožovanie kľúča je prísne zakázané a môže byť zaň udelená pokuta.

Užívateľ je povinný ihneď po vstupe na MI skontrolovať jeho stav. V prípade, že zistí nejaké závady alebo poškodenie, okamžite ich nahlási správcovi. Zodpovednosť za poškodenie MI prechádza na predchádzajúceho užívateľa podľa knihy.

Môže stať, že sa zariadenie MI poškodí aj počas hry. V to prípade to treba okamžite nahlásiť správcovi!

Po skončení hry si užívateľ ihrisko poriadi (odloží sieť na tenis, volejbal a podobne).

Nakoniec ihrisko uzamkne správca.

Nájomné za MI

Individuálne športy:

· Nohejbal – (poplatok 2,00 EUR/hod.)

· Tenis – (poplatok 2,00 EUR/hod.)

Kolektívne športy:

· Basketbal – (poplatok 4,00 EUR/hod.)

· Volejbal – (poplatok 4,00 EUR/hod.)

· Futbal – (poplatok 4,00 EUR/hod.)

· Hádzaná – (poplatok 4,00 EUR/hod.)

· Osvetlenie – (poplatok 2,00 EUR/hod.)

Deti a mládež do 18 rokov za stanovených podmienok sú od poplatkov oslobodení, okrem poplatku za používanie osvetlenia. Poplatok za osvetlenie hradí každý používateľ MI.

Prevádzkové hodiny MI:

pondelok – piatok mimo prázdnin a sviatkov

8.00 hod. – 15.00 hod. prednostne žiaci ZŠ s MŠ, v prípade ich nezáujmu individuálne rezervovanie pre záujemcov

15.00 hod. – 18.00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov

18.00 hod. – 20.00 hod. verejnosť – záujemcovia nad 18 rokov (v piatok prednostne kolektívne športy)

pondelok – piatok počas prázdnin a sviatkov

8.00 hod. – 14.00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov

14.00 hod. – 17.00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov

17.00 hod. – 21.00 hod. verejnosť – záujemcovia nad 18 rokov (v piatok prednostne kolektívne športy)

Sobota a nedeľa vždy

8.00 hod. – 14.00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov 14.00 hod. – 17.00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov

17.00 hod. – 21.00 hod. verejnosť – záujemcovia nad 18 rokov (prednostne kolektívne športy)


Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Správca :
Obec Pohorelá, Školská 349/6, 976 69 Pohorelá
Tel. kontakt: 0902/974410
(v pracovnom čase Obecného úradu)
                         0902/974411
(mimo pracovného času Obecného úradu)

Tel. kontakt: 048/6196102, 048/6196109
E-mail: obec@pohorela.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Záber z divadelnej hry - Janko a Anička dňa 5. februára 1959 v kinosále v Pohorelej. -Záznam z obecnej kroniky (bez gramatických a štylistických úprav): Riaditeľ školy Ján Príšin nacvičil s ôsmakmi rozprávkovú divadelnú hru: Janko a Anička, ktorú žiaci ve

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:48

Slnko zapadá:20:24

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Májová tráva moc úžitku dáva.

Sviatok

Dnes je 21.5.2024

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri