Obsah

Komunitné centrum

Do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja bolo zapísané dňa 11.09.2015 pod číslom 161.2. ako Komunitné centrum Pohorelá v zmysle § 24 d zákona č. 448/2008 Z.z. 

Forma sociálnej služby: terénna a ambulantná 


Na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVR SR bolo dňa 01.04.2016 v rámci  NP PVSSKIKU zriadené Komunitné centrum Pohorelá.


PRACOVNÍCI KC:
Odborný garant KC – Mgr. Ivana Vojtko Kubandová koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v obci
Odborný pracovník KC – Mgr. Ľubomíra Janošková pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť.
Pracovník KC –  Marta Tešlárová asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného garanta a pracovníka.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V KC:
1. sociálne poradenstvo,
2. komunitná práca a komunitná rehabilitácia,
3. nízkoprahové programy pre deti a mládež,
4. výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby,
5. právne poradenstvo.

CIEĽOM KC POHORELÁ:

  • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
  • prevencia a predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania
  • poskytovanie sociálnych poradenských služieb a činností pre potreby komunity a klienta
  • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít
  • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie 
  • včasná intervencia
  • prevencia sociálnej exklúzie


OTVÁRACIE HODINY KC:
Pondelok 7:30 – 15:30 hod.
Utorok     7:30 – 15:30 hod.
Streda     7:30 – 15:30 hod.
Štvrtok     7:30 – 15:30 hod.
Piatok      7:30 – 15:30 hod.

KONTAKT:
Telefón: 048/6196102
E mail: kcpohorela@gmail.com

Správy

Korona Virus

Krízový plán Komunitného centra

Krízový plán fungovania Komunitného centra Pohorelá v súvislosti v výskytom koronavírusu na území SR celý text

ostatné, náš tip | 6. 5. 2020 | Autor: Mgr. Ivana Vojtko Kubandová

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pohorelá na roky 2018 - 2022

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Pohorelá plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. celý text

ostatné, náš tip | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Ivana Vojtko Kubandová