Obsah

Krízové riadenie
a ochrana obyvateľstva

#

Krízové riadenie a civilnú ochranu obyvateľstva zabezpečuje Obecný úrad v Pohorelej. Ten plní úlohy na úseku civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie v mestskej časti, najmä rozpracúva úlohy a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia Okresného úradu v Brezne a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Pri plnení úloh spolupracuje s Okresným úradom v Brezne, s Policajným zborom SR a s orgánmi a organizáciami na území obce.

Pre zabezpečovanie a plnenie úloh počas krízových situácií a mimoriadnych situácií má Pohorelá v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb.

Správy

choroba COVID-19

MIMORIADNE OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenia v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až utorok). celý text

ostatné, náš tip | 7. 4. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Z dôvodu pravidelne sa opakujúcich zmien počasia, ktoré spôsobujú občanom nemalé problémy a škody, vypracovala Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odporúčania pre obyvateľov ako sa chovať v situácii spôsobenej mimoriadnou udalosťou. Tieto odporúčania nie sú na predchádzanie nepriaznivým vplyvom počasia, ale majú zmierniť prípadné ich dôsledky. Vyplývajú z poznatkov odborníkov, ktorí sa venujú uvedenej problematike. celý text

ostatné, náš tip | 15. 8. 2011 | Autor: Ján Pompura
COVID-19

Koronavírus na Slovensku

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky a zverejňuje ich na oficiálnej stránke www.korona.gov.sk. celý text

ostatné, náš tip | 2. 4. 2020 | Autor: Ján Pompura
logo CO

Vláda vyhlásila od 12. marca 2020 na celom území SR mimoriadnu situáciu

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) celý text

ostatné, náš tip | 12. 3. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. celý text

ostatné, náš tip | 10. 7. 2017 | Autor: Ján Pompura
#

Informácie pre verejnosť

podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné, náš tip | 22. 2. 2017 | Autor: Ján Pompura
#

Čo znamená, keď zaznie siréna?

Obecný úrad pravidelne každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. vykonáva skúšku varovacej sirény civilnej ochrany. Preskúšanie varovacej siete sirén sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky a to dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné, náš tip | 17. 3. 2015 | Autor: Ján Pompura
#

Ohlasovne porúch

Dôležité telefónne čísla celý text

ostatné, náš tip | 22. 2. 2012 | Autor: Ján Pompura