Obsah

Miestne dane a polatky


Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti. Daňovými príjmami obce sú: 1. podielové dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 2. miestne dane a miestne poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

ostatné dokumenty v sekcii Úradná tabuľa

Miestne dane a poplatky - tlačivo

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti na stiahnutie Stiahnuté: 206x | 30.01.2018

Stránka

  • 1