Obsah

Organizačná schéma


Organizačná schémaObec Pohorelá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec Pohorelá je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Pohorelá je samostatnou účtovnou jednotkou.

Obec Pohorelá bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

Obec Pohorelá samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Základnou úlohou Obce Pohorelá pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec Pohorelá pri výkone samosprávy plní povinnosti uložené zákonmi.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.


Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)Orgánmi obce Pohorelá sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Pohorelá je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

a rozpočtovú organizáciu obce Základná škola s materskou školou Pohorelá.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Pohorelá, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.