Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Komunitný plán sociálnych služieb

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

   Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce. 

 

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Pohorelá

 

Priorita č. 1

Terénna opatrovateľská služba

AKTIVITY

 • Zabezpečenie sociálnej služby so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí
 • Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov.

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTOR

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Registrovaný subjekt

 

             Mgr. Ivana Jankurová        

 

Kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb

 1. V prípade nárastu počtu prijímateľov sociálnej služby bude potrebné navýšiť počet opatrovateliek v závislosti od potrieb prijímateľov resp. rozsahu ich odkázanosti.
 2. V prípade nulového nárastu prijímateľov sociálnej služby bude aj nulový nárast opatrovateliek

 

Priorita č. 2

Sociálna služba v zariadení

AKTIVITY

 • Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby pre obyvateľov obce v registrovanom zariadení na VÚC

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Registrovaní subjekt

Anna Syčová

 

 

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o pobytovú formu sociálnej služby u verejného resp. neverejného poskytovateľa sociálnej služby, bude postupovať špecifickým spôsobom u každého občana individuálne s akcentom na uspokojenie jeho potrieb a požiadaviek.

 

Priorita č. 3

Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí

AKTIVITY

 • Zabezpečenie možnosti stravovania
 • Zabezpečenie finančnej podpory stravovania
 • Zabezpečenie potravinovej pomoci

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • Registrovaný subjekt
 • ÚPSVaR Brezno

Mgr. Ivana Vojtko Kubandová

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Väčšina občanov obce Pohorelá v prípade potreby stravu odoberá od registrovaného dodávateľa stravy,  v prípade zvýšeného záujmu o túto prioritu č.3 bude obec Pohorelá postupovať špecifickým spôsobom s prihliadnutím na požiadavky občanov.

 

Priorita č. 4

Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese

AKTIVITY

 • Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním
 • Zabezpečenie asistenta učiteľa

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • ZŠ a MŠ

Mgr. Jozef Šajša

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o prioritu č.4, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

 

Priorita č. 5

Spoločensky neprispôsobivé osoby

AKTIVITY

 • Osobitný príjemca dávky
 • Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • ÚPSVaR Brezno

Mgr. Ivana Vojtko Kubandová

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.5, bude postupovať špecifickým spôsobom  individuálne u každého občana s akcentom na uspokojenie jeho potrieb a požiadaviek.

 

Priorita č. 6

Nezamestnaní

AKTIVITY

 • Pracovné návyky
 • Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania
 • Pomoc pri rekvalifikácií

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • ÚPSVaR Brezno

Bc. Irina Tešlárová

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.6, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s využitím ponuky projektovej spolupráce ÚPSVaR Brezno.

 

Priorita č. 7

Vybudovanie bezbariérovosti v obci

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:

 • Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)
 • Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

 • Získanie zdrojov financovania
 • Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní
 • Realizácia

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

 • Obec Pohorelá
 • MO Zdravotne postihnutých osôb
 •  
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • dotácie z MPSVaR
 • výťažok z lotérie
 • vlastné zdroje pre kofinancovanie 

 

Zodpovedná osoba

Ing. Jana Tkáčiková

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.7, pri prípadnej rekonštrukcií objektov v majetku obce Pohorelá a na základe požiadaviek občanov bude postupovať špecifickým spôsobom.

 

Priorita č. 8

Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb

AKTIVITY

 • Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb
 • Registrácia sociálnych služieb na VÚC –podľa potreby – Denné centrum, Pobytová sociálna služba

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Pohorelá
 • Banskobystrický samosprávny kraj

Ing. Jana Tkáčiková

Kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o nový druh sociálnej služby v obci. V budúcnosti bude prihliadať na požiadavky občanov a potrebnú sociálnu službu zaregistruje na VUC.

 

Priorita č. 9

 Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:

 • Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 • Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)
 • Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

 • Získanie zdrojov financovania
 • Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní
 • Realizácia
 • Kolaudácia

Fáza po realizácií:

 • Kvalitné sociálne prostredie

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

 • Obec Pohorelá
 • Štátny fond
 • Obyvatelia obce
 • dotácie
 • vlastné zdroje

 

Zodpovedná osoba

Ing. Jana Tkáčiková

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.9, bude postupovať špecifickým spôsobom  individuálne u každého občana s rešpektovaním jeho potrieb a požiadaviek.

 

Priorita č. 10

Vybudovanie cyklotrasy

AKTIVITY

 • Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže
 • Rehabilitácia zdravotne postihnutých
 • Bezpečný presun obyvateľstva

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

 • Obec Pohorelá
 • Ministerstvo Financií a PSVaR
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • MO zdravotne postihnutých osôb
 • dotácie
 • vlastné zdroje pre kofinancovanie 

 

Zodpovedná osoba

Ing. Jana Tkáčiková

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.10, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s rešpektovaním jeho požiadaviek.

 

Priorita č. 11

 Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania sociálnej služby pre potreby obce

AKTIVITY

 • Spolupráca
 • Podpora poskytovateľa
 • Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom  prostredí

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Registrovaný subjekt
 • Obec Pohorelá
 • Banskobystrický samosprávny kraj

Ing. Jana Tkáčiková

 

 

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.11, bude postupovať špecifickým spôsobom podľa nárastu potrieb a záujmu občanov obce Pohorelá.

Priorita č. 12

Sociálne služby krízovej intervencie

AKTIVITY

 • Zabezpečenie sociálne služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostrední
 • Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2023 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zdroje financovania

 • Obec Pohorelá
 • KC
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • dotácie
 • vlastné zdroje

Zodpovedná osoba

     Mgr. Ivana Vojtko Kubandová

Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Pohorelá nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.12, bude postupovať špecifickým spôsobom podľa nárastu potrieb a záujmu občanov obce Pohorelá.

Záver

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné  plánovanie by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?.  Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.

Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí.       

 

Pohorelá, apríl 2022

 

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve obce Pohorelá dňa .................. 2023.

 

 

                                                                                                       

                                                                             Ing. Jana Tkáčiková

                                                                                  starostka obce             

                                                                                                                            

Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pohorelá je k nahliadnutiu na obecnom úrade Pohorelá.    

Verzia pre zverejnenie (Internetová stránka) - Priority rozvoja sociálnych služieb - kópia (2) – kópia.pdf (746.53 kB)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

400 -Foto: P.Brenčič

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:00

Slnko zapadá:20:32

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

Sviatok

Dnes je 23.7.2024

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri