Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2017

VZN obce Pohorelá č. 10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_102017_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_Obci_Pohorela.pdf Stiahnuté: 79x | 23.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_92017_o_zavedeni_a_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf Stiahnuté: 71x | 07.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_82017_o__miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_kalendarny_rok_2018.pdf Stiahnuté: 56x | 07.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 7/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_72017_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2018.pdf Stiahnuté: 140x | 07.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_62017_o_dani_z_nehnutelnosti_na_kalendarny_rok_2018.pdf Stiahnuté: 74x | 07.12.2017

VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_52017_ktorym_sa_vydava_Dodatok_c_4_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_c_22008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_z.pdf Stiahnuté: 48x | 26.05.2017

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

VZN_c_42017_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce_Pohorela_ucelovo_urcenych_na_projekty_vo_verejnom_zaujme_alebo_v_prospech_rozvoja_uzemia_obce_Po.pdf Stiahnuté: 97x | 26.05.2017

VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN_c_32017_o_parkovani_motorovych_vozidiel_na_miestnych_komunikaciach_a_verejnych_priestranstvach.pdf Stiahnuté: 47x | 26.05.2017

VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_c_22017_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf Stiahnuté: 46x | 26.05.2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2017 sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku v obci Pohorelá a ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2017 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Toto VZN č. 1/2017 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.2.2017. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.3.2017.

VZN_c_12017_ktorym_sa_vydava_prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_v_obci_Pohorela.pdf Stiahnuté: 53x | 27.02.2017

Rok 2016

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_c_1.pdf Stiahnuté: 34x | 16.12.2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) a ustanovujú podrobnosti na platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2016. Toto VZN č.4/2016 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.4/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

Vyhlasene_VZN_c_42016.pdf Stiahnuté: 73x | 16.12.2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

VZN_42016_pripokonanie.pdf Stiahnuté: 98x | 16.12.2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádzajú miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje a upravujú podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach platné na rok 2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

Vzn_c32016_pripkonanie.pdf Stiahnuté: 53x | 16.12.2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

VZN_c_32016_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2017.pdf Stiahnuté: 39x | 16.12.2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádza daň z nehnuteľností a upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnuteľností platné na rok 2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

VZN_22016_pripkonanie.pdf Stiahnuté: 93x | 16.12.2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

VZN_c_22016_o_dani_z_nehnutelnosti_na_rok_2017.pdf Stiahnuté: 43x | 16.12.2016

VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy č. 1

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017

VZN_zmena_prilohy.pdf Stiahnuté: 67x | 20.10.2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania odpadu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Toto VZN č.1/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016. Toto VZN č.1/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.5.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia, t.j. dňom 10.6.2017.

Vseobecne_zavazneho_nariadenia_obce_Pohorela_c_012016_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 136x | 27.05.2016

Rok 2015

Dodatok č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Dodatok_c_3_k_VZN_Obce_Pohorela_c_32008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_o_niektorych_d.pdf Stiahnuté: 96x | 16.12.2015

Stránka