Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2017

VZN obce Pohorelá č. 10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_102017_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_Obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,25 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 23. 3. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_92017_o_zavedeni_a_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,53 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 7. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_82017_o__miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_kalendarny_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,76 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 7. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 7/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_72017_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,66 kB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 7. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_62017_o_dani_z_nehnutelnosti_na_kalendarny_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,67 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 7. 12. 2017

VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_52017_ktorym_sa_vydava_Dodatok_c_4_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_c_22008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,76 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

VZN_c_42017_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce_Pohorela_ucelovo_urcenych_na_projekty_vo_verejnom_zaujme_alebo_v_prospech_rozvoja_uzemia_obce_Po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 599,85 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN_c_32017_o_parkovani_motorovych_vozidiel_na_miestnych_komunikaciach_a_verejnych_priestranstvach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,56 kB
Stiahnuté: 587×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_c_22017_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,92 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2017 sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku v obci Pohorelá a ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2017 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Toto VZN č. 1/2017 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.2.2017. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.3.2017.
VZN_c_12017_ktorym_sa_vydava_prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_v_obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,9 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 27. 2. 2017

Rok 2016

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_c_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,75 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) a ustanovujú podrobnosti na platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2016. Toto VZN č.4/2016 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.4/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
Vyhlasene_VZN_c_42016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,32 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

VZN_42016_pripokonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,26 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádzajú miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje a upravujú podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach platné na rok 2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
Vzn_c32016_pripkonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,37 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

VZN_c_32016_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,7 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádza daň z nehnuteľností a upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnuteľností platné na rok 2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
VZN_22016_pripkonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,71 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

VZN_c_22016_o_dani_z_nehnutelnosti_na_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,89 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy č. 1

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017
VZN_zmena_prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,51 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 20. 10. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania odpadu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Toto VZN č.1/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016. Toto VZN č.1/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.5.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia, t.j. dňom 10.6.2017.
Vseobecne_zavazneho_nariadenia_obce_Pohorela_c_012016_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,27 kB
Stiahnuté: 357×
Vložené: 27. 5. 2016

Rok 2015

Dodatok č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Dodatok_c_3_k_VZN_Obce_Pohorela_c_32008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_o_niektorych_d.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,18 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 16. 12. 2015
Zobrazeno 21-40 z 76

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Šachový týždeň 2009 -- Na turnaji: posledné sekundy skúsenosť p. Jurčišin z Košíc proti talentovanému Viktorovi Haringovi z Junior B.Bystrica - čo rozhodne?

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:11

Slnko zapadá:15:47

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V decembri si ešte zima robí žarty, ale v januári už kraľuje.

Sviatok

Dnes je 2.12.2021

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri