Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_c_22017_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf Stiahnuté: 157x | 26.05.2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2017 sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku v obci Pohorelá a ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2017 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Toto VZN č. 1/2017 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.2.2017. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.3.2017.

VZN_c_12017_ktorym_sa_vydava_prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_v_obci_Pohorela.pdf Stiahnuté: 163x | 27.02.2017

Rok 2016

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_c_1.pdf Stiahnuté: 117x | 16.12.2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) a ustanovujú podrobnosti na platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2016. Toto VZN č.4/2016 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.4/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

Vyhlasene_VZN_c_42016.pdf Stiahnuté: 174x | 16.12.2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

VZN_42016_pripokonanie.pdf Stiahnuté: 165x | 16.12.2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádzajú miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje a upravujú podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach platné na rok 2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

Vzn_c32016_pripkonanie.pdf Stiahnuté: 125x | 16.12.2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

VZN_c_32016_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2017.pdf Stiahnuté: 104x | 16.12.2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádza daň z nehnuteľností a upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnuteľností platné na rok 2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

VZN_22016_pripkonanie.pdf Stiahnuté: 150x | 16.12.2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

VZN_c_22016_o_dani_z_nehnutelnosti_na_rok_2017.pdf Stiahnuté: 112x | 16.12.2016

VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy č. 1

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017

VZN_zmena_prilohy.pdf Stiahnuté: 117x | 20.10.2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania odpadu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Toto VZN č.1/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016. Toto VZN č.1/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.5.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia, t.j. dňom 10.6.2017.

Vseobecne_zavazneho_nariadenia_obce_Pohorela_c_012016_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 225x | 27.05.2016

Rok 2015

Dodatok č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Dodatok_c_3_k_VZN_Obce_Pohorela_c_32008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_o_niektorych_d.pdf Stiahnuté: 159x | 16.12.2015

VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.6/2016 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č.6/2016 ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). Toto VZN ustanovuje platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č.1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Toto VZN č.6/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č.6/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_62015_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_kalendarny_rok_2016.pdf Stiahnuté: 101x | 16.12.2015

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.5/2016 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016 - vydaním VZN č.3/2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2016 ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2016 miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2016. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN č. 5/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 68/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č. 5/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_52015_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2016.pdf Stiahnuté: 94x | 16.12.2015

VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.4/2015 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016 - vydaním VZN č.2/2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 daň z nehnuteľností. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2016. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľností v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Toto VZN č.4/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 67/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č.4/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_42015_o_dani_z_nehnutelnosti_na_kalendarny_rok_2016.pdf Stiahnuté: 91x | 16.12.2015

VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 upravuje niektoré podmienky týkajúce sa držania psov na území obce Pohorelá, a to: a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, b) úprava podrobností o vodení psov, c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, d) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 1/2007 o podmienkach držania psov v obci Pohorelá. Toto VZN č.3/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 49/2015 zo dňa 19.9.2015. Toto VZN č.3/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 20.9.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 5.10.2015.

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_32015_o_niektorych_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_obce_Pohorela_.pdf Stiahnuté: 86x | 21.09.2015

VZN č. 2/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá

Toto VZN č. 2/2015 bolo ZRUŠENÉ uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá a ruší sa VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Pohorelá. Toto VZN č. 2/2015 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 47/2015 zo dňa 18.9.2015. Toto VZN č.22/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 20.9.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 5.10.2015.

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_22015_Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_obce_Pohorela_.pdf Stiahnuté: 99x | 21.09.2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá

Dodatok_c_1_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_obce_Pohorela_c_22013_Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce_Pohorela.pdf Stiahnuté: 96x | 12.06.2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2015 ustanovuje podmienky, na základe ktorých Obec Pohorelá pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky fyzickým osobám v ich nepriaznivej životnej situácii, a o výške týchto dávok. Toto VZN č.1/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 31/2015 zo dňa 15.5.2015. Toto VZN č.1/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 18.5.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňa 2.6.2015.

VZN_socialna_vypomoc.pdf Stiahnuté: 94x | 18.05.2015

Rok 2014

Dodatok č.4 k VZN č. 4/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení neskorších dodatkov

Dodatok_c_4_k_VZN_c_42009_o_poskytovani_opatrovatelskej_sluzby_sposobe_uhrady_vyske_uhrady_a_platenia_uhrady_za_opatrovatelsku_sluzbu_v_zneni_nesk.pdf Stiahnuté: 180x | 16.12.2014

Stránka