Obsah

1. september 1966 - Začalo sa vyučovať v nových školských budovách

Typ: ostatné
Školský areál(letecká snímka, r.2004)(Pozn.: Výpis záznamov z obecnej kroniky je bez gramatických a štylistických úprav.)

1966 - ŠKOLSTVO A KULTÚRA: Pomery na Základnej deväťročnej škole sa oproti minulému roku veľmi zmenili. Do 1. septembra sa ešte i v tomto roku pre nedostatok učebníc vyučovalo na smeny. Ale školský rok 1966 – 67 sa začal veľmi slávnostne. Pozemné stavby dokončili tri pavilóny s 18 učebňami a odovzdali ich Miestnemu národnému výboru. Na slávnostnom otvorení školského roka a odovzdaní pavilónov sa zúčastnili miestni aj okresní predstavitelia straníckych a štátnych orgánov.
Základná deväťročná škola má 18 tried umiestnených v nových moderných učebniach a jednu elokvovanú triedu v Pohorelskej Maši. Riaditeľom školy je s. Patúš Bruno. Bytové pomery učiteľov sa v porovnaní s minulým rokom nezlepšili. Odľahlosť obce od okresného centra je príčinou častej fluktuácie učiteľov.
Kultúrna a športová činnosť školy bola dobrá. Úspešne pracuje súbor Mladosť, ktorý vedie učiteľ tunajšej školy s. Tešlár Ján. Súbor vystupoval na všetkých slávnostiach.
Materská škola je jednotriedna. Funkciu riaditeľky vykonáva s. Balohová Mária.
Školská družina pri Základnej deväťročnej škole vykazuje pomerne dobrú činnosť. Osvedčila sa aj školská jedáleň, v ktorej sa každý deň stravuje 75 – 80 detí a asi 25 dospelých.
Celkove kultúrno osvetová činnosť v obci v tomto roku stagnovala. Jednotný plán kultúrno-osvetovej činnosti bol síce vypracovaný kvalitne, ale sa nerealizoval. Za celý rok nebolo zahrané ani jedno divadlo, neuskutočnili sa estrády, prednášky ani iné kultúrne akcie. Nepôsobili v tejto oblasti objektívne príčiny, ktoré by obmedzovali uskutočňovanie kultúrno-osvetovej činnosti, ako nedostatok zariadení, prostriedkov, ale sú to subjektívne činitele, ktoré spočívajú predovšetkým v nezáujme, ľahostajnosti a pohodlnosti pre túto činnosť.

- Zaznamenal obecný kronikár Július Orolín -

 

Odkazy:
Správcovia a riaditelia školy v obci Pohorelá

Prezentácia - 50 rokov nových budov ZŠ Pohorelá

 


Príloha

Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2018 08:37
Autor: Ján Pompura