Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Kronikári

Kronikári

Kronikári

  • JOZEF NOVÁK, 1931 -1935

- rodák moravský, ale príslušný po svojom otcovi do obci Horná Lehota v okrese breznianskom. Menovaný po absolvovaní meštianskej školy v Brezne nad Hronom, študoval v Štubnianských Tepliciach učiteľský stav, podrobiac sa na tomže ústave skúške učiteľskej dospelosti. Na Pohorelej ako učiteľ pôsobil od roku 1921, s prestávkou v rokoch 1929 – 1930. V tejto dobe bol menovaný ako učiteľ na slovenskej škole v Bulharsku. Roku 1931 opäť nastúpil svoje definitívne miesto v našej obci až do zakončenia školského roku 1934/35, kedy na svoju žiadosť bol preložený na menšinovú slovenskú školu do Rumúnska.

 

  • KOLOMAN PILJAR, 1935 -1942

Preložením učiteľa Jozefa Nováka, bolo vedenie obecnej pamätnej zverené obecnému notárovi Ladislavovi Štrkulovi, ktorý však pre veľké zaneprázdnenie v úrade, nemohol sa dostatočne venovať tejto funkcii a obecné zastupiteľstvo zo dňa 17. októbra 1935, čís. 953/1935 zast. 92/1935 jednohlasne vynieslo uznesenie, ktorým mňa Kolomama Piljara, štát. učiteľa poverilo ďalším vedením pamätnej obecnej knihy.
Narodil som sa v Lopeji, okres Brezno, tamtiež príslušný. V útlom detskom veku bol som vychovávaný oboma rodičmi až do roku 1914, kedy vypukla svetová vojna a môj otec ako aj iní otcovia rodín museli narukovať na front. Zostal som ešte v tomže roku válečnou sirotou a ako taký bol som prijatý a /tam/ osem rokov vychovávaný v banskobystrickom kláštore. V Banskej Bystrici som vychodil . V Banskej Bystrici som vychodil ľudovú školu ešte s vyučovacím jazykom maďarským, ale prechádzajúc na strednú školu stal sa prevrat, kde vyučovacím jazykom bola slovenčina. Po skončení nižších stredných tried, ešte vtedy klasického gymnázia, prestúpil som na tamojší učiteľský ústav. Jako abiturient nastúpil som 18 mesačnú prezenčnú vojenskú službu. Po ukončení vojenskej služby bola mi ako učiteľovi pridelená za prvé pôsobište Závadka nad Hronom, odkiaľ po 15 mesačnom účinkovaní, bol som na vlastnú žiadosť roku 1932 preložený na štátnu ľudovú školu v Pohorelej, kde už štyri roky pôsobím.

Koloman Piljar, doterajší obecný kronikár, prípisom zo dňa 21. októbra 1942, ohlásil Obecnému úradu v Pohorelej, že sa vzdáva funkcie obecného kronikára. Súčasne aj vysvetlil pohnútky, na základe ktorých sa menovaný svojej funkcie vzdáva. Obecný notár Alojz Bošanský navrhuje, aby táto rezignácia bola prijatá a aby novým kronikárom na návrh letopiseckej komisie zo dňa 23. X. 1942 bol menovaný Anton Vajcík, učiteľ na Rím. kat. ľudovej škole v Pohorelej. Vládny komisár vydal potom toto rozhodnutie č.: 41/1942: Kolomana Piljara, riaditeľa Rím. kat. ľud. školy, sprosťujem funkcie obecného kronikára a na základe návrhu letopiseckej komisie v Pohorelej a obecného notára v Pohorelej menujem novým kronikárom Antona Vajcíka, učitelia na r. k. ľud. škole v Pohorelej. Toto rozhodnutie je súčasne menovacím dekrétom pre neho. Doterajšiemu obecnému kronikárovi sdeľujem, aby kroniku obce po prijatí tohto rozhodnutia odovzdal novému kronikárovi. Nový kronikár nech túto zmenu ihneď poznačí v obecnej kronike. Požitky, resp. odmena za vedenie kroniky zostáva nezmenená.
Pohorelá 23. októbra 1942
Alojz Bošanský, v.r.
Juraj Šťavina, v.r.

 

  • ANTON VAJCÍK , 1942- 1953

Podľa úpravy, danej vládnym nariadením o vedení obecných pamätných kníh uvádzam nasledovné údaje z môjho života: Narodil som sa dňa 30.IV.1907 v Mýte pod Ďumbierom, v okrese Brezno nad Hronom, 6 tried ľudovej školy vychodil som v Mýte pod Ďumbierom v rokoch 1912 – 1918, 4 triedy mešt. školy v Brezne n./Hr. v rokoch 1919 – 1922, 4 triedy učiteľského ústavu v Leviciach v r. 1924 – 1928. Ako učiteľ pôsobil v Konskej pri Žiline, v Jarabej a od 18. októbra 1941 na Rím. kat. ľud. škole v Pohorelej.

 

  • ŠTEFAN BOŠANSKÝ, 1953 - 1956

Keďže som v júli 1956 z Pohorelej slúžobne preložený do okresu Zlaté Moravce, kraj Nitra, kroniku dňom 30.júna 1956 uzatváram. Za tri roky svojho pôsobenia u Vás mi Pohorelá prirástla k srdcu a veľmi rád si spomínam na túto svojráznu krásnu obec a jej okolie. Tieto riadky píšem už na novom pôsobisku a tým spomienky sú mi drahšie. Spomínam si na svojich priateľov, kolegov, kolegyne, na úradníkov v obci a na svojich spolupracovníkov – divadelných ochotníkov, členov súboru Kráľova hoľa a na všetkých vás milí občania v Pohorelej.
Prajem Vám hodne úspechov v práci a veľa osobného šťastia!

Štefan Bošanský, nar. 7.novembra 1921 vo Svätom Beňadiku, okres Nová Baňa, pôsobil v Pohorelej jako učiteľ, osvetový pracovník a kronikár obec od 1.septembra 1953 do 30.júna 1956.

 

  • JÁN PRÍŠIN, 1956 - 1959

Najprv sa Ti milý čitateľu predstavím. Volám sa Ján Príšin. Pochádzam z dediny Podračany z okresu Lučenec. Do obce Pohorelej som prišiel jako riaditeľ Osemročnej strednej školy ustanovený dekrétom Odboru pre školstvo a kultúru rady Okresného národného výboru v Brezne. Službu na škole v Pohorelej som nastúpil dňa 22. augusta 1956. 13.septembra 1956 som bol menovaný kronikárom obce a v dôsledku tohoto začínam písať tieto riadky do pohorelskej kroniky.
Do tohoto krásneho kúta našej drahej vlasti prišiel som na vlastnú žiadosť túžiac poznať hlbšie naše svojrázne kraje, ku ktorým som vždy láskou hnul.

Dňa 30. septembra 1959 obišiel z obce Pohorelej Ján Príšin, riaditeľ osemročnej strednej školy a kronikár. Odišiel na vlastnú žiadosť do inej funkcie v Banskej Bystrici. Na Pohorelej účinkoval celkom 3 roky a 1 mesiac. Kroniku túto však za bežný rok dopisuje.
Tu končím svoje riadky milí spoluobčania z Pohorelej. Končím ich slovami piesne, ktorú ste tak radi spievali.
Zanechám tú dedinôčku o krátky čas, ktovie či sa prinavrátim do nej už viac…….
Hoc len krátku dobu som bol s Vami, spomienky budú vždy drahé. Cítil som sa medzi Vami tak ako málokde. Ak som sa niečo previnil – odpusťte.
Lúčim sa s Vami a prajem Vám veľa úspechov v živote.

 

  • VINCENT AUXT, 1960

Ja, Vincent Auxt, narodil som sa 19. júla 1917 v obci Čierny Balog v rodine lesného robotníka. Bolo nás osem Isúrodencov, takže v rokoch hospodárskej krízy v predmníchovskej republike s veľkými finančnými ťažkosťami mohol som jediný zo súrodencov študovať a r. 1936 som zmaturoval na učiteľskom ústave. Po skončení štúdií bol som kratší čas nezamestnaný a potom celé tri roky som pracoval ako výpomocný učiteľ bez trvalého miesta. Od r. 1939 pôsobil som 20 rokov v Beňuši najskôr ako učiteľ, potom ako riaditeľ národnej, neskoršie ako riaditeľ osemročnej strednej školy. V tomto čase konal som aj vojenskú základnú službu a zúčastnil som sa slovenského národného povstania. Po oslobodení doplnil som si kvalifikáciu pre učiteľov 6-9 ročníka. V škol. Roku 1959/60 pôsobil so ako riaditeľ osemročnej strednej školy v Pohorelej. Na všetkých svojich pôsobiskách okrem učiteľskej práce zapájal som sa aj do osvetovej činnosti, najmä na úseku ochotníckeho divadla, v ľudových kurzoch ruštiny, vedením obecnej kroniky a inde. Som ženatý a mám tri, pomerne malé deti. Moja manželka je učiteľkou.
Za kronikára obce Pohorelá bol som poverený radou MNV začiatkom roku 1960. Keďže od začiatku školského roku 1960/61 dochádzam na svoje nové pôsobisko do B. Bystrice, spracúvam zápisy do tejto kroniky za rok 1960.

 

  • Bruno Patúš

Po odchode Vincenta Auxta z funkcie kronikára bol podľa tradície za kronikára ustanovený nový riaditeľ školy BRUNO PATÚŠ. Menovaný funkciu kronikára vykonával desať rokov, ale kroniku nepísal. Na časté dopyty funkcionárov miestneho národného výboru o vedení kroniky uvádzal, že záznamy pre kroniku za jednotlivé roky má. To však nezodpovedalo skutočnosti, lebo na výzvu Rady Miestneho národného výboru, aby ich konečne predložil k schváleniu, nakoniec vyhlásil, že žiadne záznamy za uplynulé desaťročie nemá.
V dôsledku toho bol Radou miestneho národného výboru z funkcie kronikára odvolaný a za nového kronikára bol uznesením Rady Miestneho národného výboru ustanovený Július Orolín, učiteľ tunajšej Základnej deväťročnej školy.

 

  • JÚLIUS OROLÍN, 1961-1985

JÚLIUS OROLÍN sa narodil 22.mája 1919 v Šumiaci – Novej Maši. Pochádza z robotníckej rodiny. Po vychodení štvrtej triedy meštianskej školy v roku 1934 tri roky manuálne pacoval na rôznych pracoviskách. V rokoch 1937-1941 študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Jako učiteľ pôsobil od 1.seprembra 1941 na školách v Šumiaci a Valkovni. Od 1.septembra 1965 vyučuje na tunajšej škole.

 

  • PETER NÁVOY, 1985 - 2010

Ukončením zápisu za rok 1985 prestal Július Orolín vykonávať funkciu obecného kronikára.
Uznesením rady miestneho národného výboru číslo 69/1986-R-MNV zo dňa 10.9.1986 bol ustanovený do funkcie kronikára Peter Návoy, učiteľ Základnej školy Slovenského národného povstania v Pohorelej.
Peter Návoy sa narodil 3. decembra 1945 v Brezne. Pochádza z úradníckej rodiny. Po ukončení Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici a ukončení základnej vojenskej služby nastúpil od 1. októbra 1972 ako učiteľ do základnej školy v obci, kde odvtedy pôsobí.

Bohužiaľ 2. novembra 2011 Mgr. Peter Návoy zákernej chorobe podľahol.
Vo veku nedožitých 66 rokov nás navždy opustil obecný kronikár, nadšený amatérsky historik - bádateľ histórie Pohorelej i Horehronia, milovník prírody a práce s mládežou, dlhoročný pedagóg, zanietený športovec, glosátor, autor mnohých článkov najmä o histórii, no i súčasnosti našej obce, spoluzakladateľ a spolutvorca našich obecných novín.

Zákerná choroba, ktorú diagnostikovali doterajšiemu kronikárovi Petrovi Návoyovi v máji 2011, ho obrala o sily a nedovoľovala mu plnohodnotne sa venovať svojej práci. V septembri 2011 pri odovzdaní zápisu kroniky za predchádzajúci rok sa preto vzdal tejto funkcie.

 

  • JÁN POMPURA, 2011 -

Obecné zastupiteľstvo Pohorelej uznesením C/1 zo dňa 29.5.2012 poverilo vedením obecnej kroniky Jána Pompura – pracovníka Obecného úradu v Pohorelej.

Ján Pompura sa narodil 6. júla 1971 v Pohorelej v robotníckej rodine (otec Ladislav, matka Anna rodená Vojtková). V Pohorelej vychodil 8-ročnú základnú školu. Štvoročné štúdium na Gymnáziu Jána Chalúpku v Brezne ukončil maturitou.
V rokoch 1993 až 1994 absolvoval náhradnú civilnú vojenskú službu pri Obecnom úrade v Pohorelej.
Od roku 1994 je zamestnancom Obce Pohorelá ako referent na Obecnom úrade v Pohorelej. V rokoch 1996 až 2000 vykonával funkciu prednostu obecného úradu.
Vo voľnom čase sa od roku 1993 aktívne v obci podieľa na organizovaní rôznych športových a kultúrnych podujatí. Najprv v rámci neformálnej skupinky zanietencov, neskôr v roku 2002 spolu s Jánom Haluškom a Máriou Hazákovou založili Občianske združenie OPORA Pohorelá, ktorého sa stal predsedom. Okrem organizačnej funkcie plní toto združenie - najmä v začiatkoch, keď obec bola v exekúcii, tak prepotrebnú - úlohu zberateľa finančných prostriedkov na kultúrno-spoločenské a športové dianie v obci.

Dátum vloženia: 2. 11. 2011 8:47
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 2. 2021 2:15
Autor: Ján Pompura

Obec

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:168
TÝŽDEŇ:1191
CELKOM:834485

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 17 °C
piatok 19. 7. zamračené 30/18 °C
sobota 20. 7. mierny dážď 28/18 °C
nedeľa 21. 7. mierny dážď 25/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

SVET, 1947 -Malá filozofka. Anička z Pohorelej tuho premýšľa. O čom asi?

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:54

Slnko zapadá:20:37

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní.

Sviatok

Dnes je 18.7.2024

Meniny má Kamila

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri