Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Rady ako sa správať počas pandémie

ludia

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke užitočné typy a rady ako sa správať pri každodenných činnostiach a v rôznych situáciách počas pandémie.

Ako sa správať počas pandémie v obchode, na pracovisku či v spoločných priestoroch? Prinášame vám tzv. "epiketu" počas pandémie:

 

Nákup potravín a návšteva obchodov

 • Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám.
 • Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času.
 • Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.
 • Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín.
 • Seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre nich vyhradený.
 • S personálom a inými zákazníkmi komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
 • Noste správne nasadený respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.
 • Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
 • Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr.
 • Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť.
 • Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte sa nedotýkať svojej tváre.
 • Pri nákupe použite samoobslužné skenery, ak je to možné, váš nákup bude rýchlejší.
 • Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
 • Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri) a  opäť  si vydezinfikujte ruky.
 • Ak budete nútení využiť toaletu v obchode (nákupnom centre), snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte ruky.

 

Verejná doprava

 • Cesty mimo bydliska podnikajte len v nevyhnutných prípadoch.
 • Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lístok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to dopravca umožňuje.
 • Snažte sa cestovať v čase mimo špičky.
 • Na zastávkach udržujte čo najväčší odstup od ostatných ľudí.
 • V uzavretých priestoroch autobusových a železničných staníc sa zdržiavajte len na nevyhnutný čas.
 • Nezabúdajte, že vo vozidlách verejnej dopravy je povinné nosenie respirátora, čiže v MHD, ale aj v prímestských a diaľkových autobusoch a vo vlakoch.
 • Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasažierov.
 • Nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti.
 • Minimalizujte čas strávený vo vozidle MHD, napríklad vystúpte skôr.
 • Najmä na kratších vzdialenostiach nejedzte a nepite. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete.


Pobyt na pracovisku:

 • V čase nepriaznivej epidemickej situácie by ste mali byť osobne na pracovisku iba v prípade, ak povaha vašej práce neumožňuje prácu z domu.
 •  V žiadnom prípade nechoďte na pracovisko po rizikovom kontakte či s akýmikoľvek príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
 • Ak sa u vás objavia príznaky až keď ste v práci, okamžite o tom informujte nadriadeného a izolujte sa od kolegov či klientov.
 • Ak nemôžete byť na pracovisku či v kancelárii sami, majte v spoločnosti kolegov správne nasadený respirátor a majte dostatočné rozostupy, ak to priestor dovoľuje. Respirátor si nesnímajte na miestach, kde je zvýšený pohyb osôb (napríklad chodby, toalety, kuchynka).
 • Používanie výťahov obmedzte v maximálnej možnej miere. Odporúčame, aby sa kapacita výťahov znížila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu osôb.
 • V najvyššej možnej miere obmedzte fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním online technológií alebo telefonickej komunikácie.
 • Porád, ktoré prebiehajú prezenčne, by sa mali zúčastňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.
 • Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k nadbytočnému zhromažďovaniu pracovníkov v spoločných priestoroch.
 • Nestravujte sa spoločne v kuchynke, kantíne, jedálni alebo inom priestore.
 • Často a dôkladne vetrajte. Pri vstupe do miestnosti odporúčame otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí.
 • Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkajte sa predmetov (myš, klávesnica, písacie či kancelárske potreby, iné pracovné nástroje), ktoré používajú iné osoby. Dbajte na dezinfekciu dotykových a často používaných plôch.
 • Nepodceňujte častú a dôkladnú hygienu rúk.

 

Spoločné bytové priestory a výťah

 • V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.
 • Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.
 • Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.
 • V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.
 • Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

 

Služobná cesta:

 • Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy uprednostňujte komunikáciu na diaľku.
 • Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.
 • Ak musíte prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia a zvýšil hygienický štandard.
 • Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor.
 • Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umyte/dezinfikujte ruky.
 • Bežná prevádzka hotelových barov alebo reštaurácií je zakázaná, nezdržiavajte sa v týchto priestoroch. Občerstvenie konzumujte na izbe.
 • Nevyužívajte doplnkové služby hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas.
 • Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.


Stretnutia s členmi iných domácností

 • Dlhodobá izolácia je psychicky vyčerpávajúca, snažte sa s rodinou a priateľmi pravidelne kontaktovať aspoň telefonicky alebo online.
 • Ak sa u vás objavili akékoľvek príznaky ochorenia, ostaňte doma v izolácii.
 • S osobami mimo spoločnej domácnosti sa stretávajte iba v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch, stretnutia je potrebné obmedziť iba na nutnú starostlivosť o blízku osobu.
 • Vopred si vyjasnite pravidlá, ktorými počas stretnutia znížite riziko prenosu vírusu a trvajte na ich dodržaní.
 • Vždy uprednostnite stretnutie v exteriéri s dodržaním aspoň dvojmetrových rozostupov. Vyhýbajte sa miestam, kde sa stretávajú ľudia z viacerých domácností, o ktorých režime a aktivitách nemáte dostatok informácií.
 • Nezúčastňujte sa stretnutí po návrate zo zahraničia, využite kontakt na diaľku.
 • Keď opatrenia umožnia stretávať sa aj s osobami mimo vašej domácnosti, minimalizujte riziko, že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené skupiny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť aspoň 14 dní, čo je horná hranica inkubačnej doby vírusu.
 • Nespoliehajte sa iba na negatívny výsledok testu alebo na nedávne očkovanie. Ak nemáte dostatočné rozostupy, alebo ste spolu v jednej miestnosti s osobou z inej domácnosti, majte naďalej nasadené rúško či respirátor.


Parky a detské ihriská

 • Rešpektujte nariadený zákaz vychádzania.
 • Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydliska. Nepresúvajte sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy.
 • Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí, noste riadne nasadené rúško či respirátor.
 • Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto.
 • Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej spoločnej domácnosti.
 • Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.
 • Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, športové náčinie) s osobami mimo vašej domácnosti.


Opravy a technický servis v domácnosti

 • Do svojej domácnosti vpúšťajte iba pracovníkov s riadne nasadeným respirátorom. Respirátor si nasaďte aj vy.
 • Požiadajte technikov, aby si hneď po vstupe do bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky. Ak použijú vašu kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papierové utierky, kúpeľňu potom vydezinfikujte.
 • Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návštevy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové osoby.
 • Nepribližujte sa k technikom, ak to nie je nevyhnutné. V priestoroch výkonu práce zabezpečte prítomnosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá podľa možnosti bytu dodržuje 2-metrový odstup od technikov.
 • Zabezpečte priebežné vetranie v priestore, kde sa nachádzajú technici.
 • Obmedzte komunikáciu iba na najnutnejšie informácie.
 • Po vykonaní prác dôkladne vyvetrajte priestory, v ktorých sa zdržiavali pracovníci a vydezinfikujte dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali; odporúčame krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu.


Knižnice:

 • Uprednostnite digitalizované tituly pred tlačovinami.
 • Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť.
 • Snažte sa využiť všetky dostupné možnosti, ktoré minimalizujú priamy kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice – napríklad výdaj objednaných kníh cez „okienko“ alebo boxy na vrátenie kníh.
 • Pred prevzatím a vrátením kníh si umyte alebo dezinfikujte ruky a počas návštevy knižnice majte po celý čas riadne nasadené rúško alebo respirátor.


Zdravý životný štýl

 • Konzumujte vyváženú zdravú stravu, najmä u detí zaraďujte do jedálnička ovocie a zeleninu (obsahujú dôležité vitamíny a minerály), nízkotučné mliečne výrobky (obsahujú vitamín D), orechy (obsahujú zinok), strukoviny, celozrnné pečivo a biele mäso (obsahuje dôležité aminokyseliny),
 • Venujte sa pohybu v čo najvyššej možnej miere, podporujte pohyb aj u detí (deti 3- až 6-ročné by mali tráviť v pohybe aspoň 2 až 4 hodiny, staršie deti najmenej hodinu),
 • Snažte sa zvládať stres relaxačnými technikami; u detí je potrebné vytvárať bezpečný režim v domácom prostredí, neprenášať na ne stresové situácie, budovať u nich pocit bezpečia a dôvery v rodinnom kruhu,
 • Dodržiavajte zásady hygieny; u detí budujte a pestujte hygienické návyky (časté umývanie rúk) od najútlejšieho detstva;
 • Dodržiavajte vhodný spánkový režim, nakoľko dlhodobý nedostatok spánku vedie k vzniku úzkosti a depresií.

Viac informácií TU.

Dátum vloženia: 24. 3. 2021 17:15
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2022 13:42
Autor:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

-

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:24

Slnko zapadá:17:20

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.

Pranostika na akt.deň

Ak je na sv. Romana jasno, bude hojná úroda.

Sviatok

Dnes je 28.2.2024

Meniny má Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Partneri